ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grand inquisitor

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grand inquisitor-, *grand inquisitor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grand inquisitor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grand inquisitor*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practically the grand inquisitor downstairs.ผู้สอบสวนมือฉมังในนรก Heaven and Hell (2008)
The Grand Inquisitor!นักสอบสวนผู้ยิ่งใหญ่! Frost/Nixon (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Grand Inquisitor
      n 1: director of the court of Inquisition (especially in Spain
           and Portugal)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top