Search result for

grölen

(54 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grölen-, *grölen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grölen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grölen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deep thunder rolled around their shoresGrölender Donner umgab die Küsten Blade Runner (1982)
[grunting] [cheering](Alle grölen aufgeregt) (Alle jubeln aufgeregt) Morons from Outer Space (1985)
That'd be a hoot, heh.Das wäre zum GrölenGood Morning, Vietnam (1987)
[INMATES CHEERING AND YELLING](Insassen grölen und rufen) Sins of the Father (1990)
They were all chanting:Sie waren am GrölenViva Las Joey (1990)
Come on, Daddy. If not, I have to stand a street corner and listen to guys yell insulting remarks and make kissing sounds.Wenn nicht, muss ich an der Straßenecke stehen... und die Kerle grölen Beleidigungen und machen Kussgeräusche. Sue Casa, His Casa (1990)
I don't want to cause problems, but with fires and stuff and then at night them pop cans and everything.Ich möchte Ihnen nicht auf die Nerven gehen... aber die machen Feuer, trinken Alkohol die ganze Nacht... schmeißen Plastikbecher herum. Dann grölen sie noch laut. The Indian Runner (1991)
whoa!(zustimmendes GrölenInnocent Blood (1992)
That's nice.Es ist zum GrölenBlown Away (1994)
["FAME" PLAYING OVER SPEAKERS](GRÖLENDE POP-ROCKMUSIK) Copycat (1995)
Hey, hey, Bud, sounds like they're chanting, "Bundy, Bundy."Hey, hey, Bud, das klingt als ob die "Bundy, Bundy" grölenDud Bowl II (1995)
"...deep thunder roared around their shores..."grölender Donner umgab die Küsten... Badfinger: Director's Cut (1997)
Ling, how can it not be a little degrading?Wie kann das nicht entwürdigend sein? Frauen kämpfen, Männer grölenJust Looking (1998)
[growling AND BARKING](Grölen und Bellen) Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Let us in.Die beiden grölen. Hey, Tad! Win a Date with Tad Hamilton! (2004)
Yes, come on.(GrölenAlexander (2004)
Why are these females still bitching?Warum grölen diese Weiber schon wieder? Moolaadé (2004)
That Jaufré who was heard bawling in the taverns, he shall be heard no more.Diesen Jaufré, den man in Tavernen grölen hörte, wird man nie mehr hören. L'amour de loin (2004)
I hear your boyfriend organized this so-called wedding gift.Die Spieler grölen und jubeln. FC Venus (2005)
-Perfect wedding day. It's been a beautiful summer.Dabei rufen und grölen sie durcheinander. FC Venus (2005)
Mervi, wait till Dave hears about this. -He's not going to!Alle grölen und jubeln anerkennend. FC Venus (2005)
You can put the rack on.Die Männer grölen und drängeln. FC Venus (2005)
Look at it. Mole-butt, Tina two-kids, Rumple-fuggly, Gift-shop Girl.Maulwurf-Hintern, 2-Kinder Tina, grölende Morgen-Muffel, Geschenke-Shop Mädchen. My Own Worst Enemy (2007)
- Builders From Hell. Ring any bells?- (grölend) "Bauarbeiter der Hölle!" Klingelt es da? From Hell (2008)
(still growling) Well...(immer noch grölend) Na ja... From Hell (2008)
CROWD [chanting]: Milford! Milford!* GrölenThe Blind Side (2009)
The roar of the crowd.Das Grölen der Menge. Revelations (2010)
And how they shall roar, when I spill your blood upon the sands.Und wie sie grölen werden, wenn ich dein Blut auf dem Sand vergieße. Revelations (2010)
[GROWLING](GRÖLEN) Dominion (2011)
For the blood and the sand, the roar of the crowd. Oh, it lifts spirits more than change of clime could hope to offer.Für das Blut und den Sand, das Grölen der Menge, es erhebt die Geister mehr als man es sich von einer Änderung der Landschaft erhoffen könnte. Paterfamilias (2011)
Let them gaze upon the legend in the arena, with the rest of the howling mob.Lasst sie die Legende in der Arena zusammen mit dem Rest der grölenden Meute betrachten. Libertus (2012)
Look, you're standing at the nursery bawling, looking at all the healthy babies, feeling sorry for yourself.Sieh, du stehst grölend vor dem Säuglingssaal, siehst die gesunden Babys an, tust dir selbst leid. The Lion Sleeps Tonight (2012)
Burmese throat-singing lesbians.- Birmanische, rumgrölende Lesben. Banshee Chapter (2013)
Strips to his fucking cock, bellowing to the Romans to kneel before him and receive golden tribute!Holt seinen verdammten Schwanz heraus, die Römer angrölend, dass sie vor ihm knien... und die goldene Anerkennung empfangen sollen! Enemies of Rome (2013)
It's hilarious. It is, right?Zum GrölenMaggie's Plan (2015)
Why does she have to bray like that?Warum muss sie immer so grölenMarguerite (2015)
- Right, me mates?- (alle grölenThe Wild Life (2016)
(CAVE PEOPLE CHANTING)(STEINZEIT-LEUTE GRÖLEN) Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash (2016)
(GRUNTING AND CHANTING)(ÄCHZEN UND GRÖLEN) Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash (2016)
Sorry, boys, I can't do anything about it.Grölen Bedaure, ich kann nichts für euch tun. Dodge City (1939)
Would you rather have the good folk of Mesalia repeating at your doorstep that once-popular little jingle:Oder ziehen Sie vor, dass die Einwohner von Mesalia kommen und diesen Spottvers von einst grölenThe Man Who Came to Dinner (1942)
If you wanna bray, go find yourself a barnyard.Wenn du grölen willst, tu's im Freien. Thunder Road (1958)
(M male yell and gr ä ö len)(Männer johlen und grölenThe Hanging Tree (1959)
Yet know, it is very, very beautiful.Sie ist wirklich wunderschön. (grölen betrunken) The Millionairess (1960)
- (Laughing and groaning)- (Lachen und GrölenThe Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
(Mighty Grandeur)(Höhnisches GrölenThe Heathens of Kummerow (1967)
(Bawl)(GrölenThe Heathens of Kummerow (1967)
Who gave you permission to come ridin' across the face of my command yelling' like a fool?Wer hat Ihnen erlaubt, grölend durch meinen Abschnitt zu reiten? The Undefeated (1969)
Listen to that crowd roar.Hören Sie das Grölen dieser Menge. Bananas (1971)
Come on, just. - Make Iygten.(sie grölen) Im dunklen Wald, wo hell das Bächlein singt... The Last Exploits of the Olsen Gang (1974)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brüllen; grölen | brüllend; grölend | gebrüllt; gegrölt | vor Lachen brüllen | vor Schmerz brüllento bellow | bellowing | bellowed | to roar with laughter | to scream with pain [Add to Longdo]
grölen | grölend | gegrölt | grölt | grölteto bawl | bawling | bawled | bawls | grawled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  grölen [grøːlən]
     bawl
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top