ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloam

G L OW1 M   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloam-, *gloam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloaming[N] เวลาพลบค่ำ, See also: ช่วงพระอาทิตย์ตก, Syn. twilight, sunset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming   FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming   FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming   FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOAM G L OW1 M
GLOAMING G L OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloaming (n) glˈoumɪŋ (g l ou1 m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, n.
   The twilight; gloaming. [R.] --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, v. i. [See {Gloom}, {Glum}.]
   [1913 Webster]
   1. To begin to grow dark; to grow dusky.
    [1913 Webster]
 
   2. To be sullen or morose. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloam
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top