ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gingery

JH IH1 N JH ER0 IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gingery-, *gingery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)

CMU English Pronouncing Dictionary
GINGERY JH IH1 N JH ER0 IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spekulatius {m} [cook.]gingery biscuit [Br.]; gingery cookie [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gingery \gingery\ adj.
   tasting of ginger; spicy; -- used of tastes.
 
   Syn: hot, peppery, spicy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gingery
   adj 1: having a taste like that of ginger
   2: (used especially of hair or fur) having a bright orange-brown
     color; "a man with gingery hair and bright blue eyes"; "a
     ginger kitten" [syn: {ginger}, {gingery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top