ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get wrong

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get wrong-, *get wrong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get wrong[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: ทำผิด, Ant. get right
get wrong[PHRV] ให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับ
get wrong[PHRV] อย่าเข้าใจ (ฉัน) ผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My friends may get wrong ideas.เพือนของฉันอาจเข้าใจผิด Episode #1.2 (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top