Search result for

geplant

(65 entries)
(0.1589 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geplant-, *geplant*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geplant มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geplant*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I planned.I geplantNow You See Me (2013)
That's the way it was meant to be.So war es von Anfang an geplantThe Wanderers (1979)
It was merely a computer simulation of what could happen if we were to go ahead with our proposed landing on Earth.Es war eine Computersimulation was passieren könnte, wenn wir unsere geplante Landung auf der Erde fortsetzen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Carbon dioxide emission proceeding as scheduled, Commander Adama.Kohlendioxydemission wie geplant, Commander Adama. Space Croppers (1980)
There won't be a flight plan. These boys were on unscheduled business.Diese beiden Jungs waren ungeplant unterwegs. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
So that we could drive to Rockfish to get more soldiers to come to the soiree we had planned.Um in Rockfish mehr Soldaten zur Soiree, die wir geplant hatten, zu holen. The Triumph (1980)
Now, I understand that there have been no formal plans made for the graduation.Ich hörte, dass für die Abschlussfeier noch nichts geplant wurde. The Valediction (1980)
I know that you are all most eager to hear what it is that I have planned for the graduation.Ich weiß, ihr seid alle gespannt darauf, zu erfahren, was ich für die Abschlussfeier geplant habe. The Valediction (1980)
The identity card bill is planned to be the last action of this Department.Man hat wohl geplant, dass die Gesetzes- vorlage für den Personalausweis die letzte Amtshandlung dieses Ministeriums ist. The Writing on the Wall (1980)
I had this Palm Springs gig set up for Joey and he ain't nowhere around.Ich hatte eine Nummer in Palm Springs geplant mit Joey und jetzt ist er verschwunden. American Gigolo (1980)
I got a sporting event laid out for this Saturday.Ich habe eine Sportveranstaltung für Samstag geplantAny Which Way You Can (1980)
Well Mae's arriving two days earlyAber was anderes: Mae kommt zwei Tage früher, als geplantBattle Creek Brawl (1980)
I didn't plan none of this shit.Der Scheiß war nicht eingeplantCheech and Chong's Next Movie (1980)
We made these plans a week ago, remember?Wir haben das vor Wochen geplantDressed to Kill (1980)
They feel a congressional investigation is imminent.Es wird eine Untersuchung durch den Kongress geplantThe Exterminator (1980)
As a child she had known the Tyddyn-Corn Farm and half in jest had always planned to marry its owner.Als Kind kannte Cathine die Tyddyn-Corn-Farm und hatte, halb scherzhaft, immer geplant, den Besitzer zu heiraten. The Falls (1980)
Some 24 hours before they were due to return to England, Astra's sister was in the Castcatapel cavern at Tualito when she heard the Bird List Song echoing along a deep cave system.Rund 24 Stunden vor ihrer geplanten Rückkehr nach England befand sich Astras Schwester in der Castcatapel-Höhle in Tualito, als sie das Vogellisten-Lied durch tiefe Höhlensysteme echoen hörte. The Falls (1980)
There's a celebration planned for tonight.Für heute Abend ist eine große Feier geplantThe Fog (1980)
Done in proper. In my opinion, it's a put up job.Das war von Anfang an geplantLittle Lord Fauntleroy (1980)
It's the reality of things sometimes they don't always work out exactly as they are planned, so...Manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant. Deshalb... Private Benjamin (1980)
- But we're going in the opposite direction.Doch wir gehen in einer anderen Richtung als geplantThe Medal (1980)
The helicopter must arrive at the "Esther" as scheduled. At zero, zero, forty hours precisely. That is 40 minutes past midnight.Der Hubschrauber muss Esther wie geplant erreichen genau um 0 Uhr 40, also 40 Minuten nach Mitternacht. ffolkes (1980)
Everything... As planned.Alles... wie geplantffolkes (1980)
As planned...Wie geplantffolkes (1980)
Ffolkes here. You can tell the Lord Privy Seal the operation has been completed... as planned.Sagen Sie dem Lordsiegelbewahrer, dass der Einsatz abgeschlossen wurde... wie geplantffolkes (1980)
This is not working out like I planned it.Das läuft nicht so, wie ich es geplant hatte. The Carousel (1981)
He liked to work with wood, plan things.Er hat gerne mit Holz gearbeitet, Sachen geplantThe Move (1981)
[SIGHING] I never should have stayed here. I should have gone to California like I planned.(SEUFZT) Ich hätte nicht bleiben sollen, sondern wie geplant nach Kalifornien gehen. The Tempest (1981)
He wants to talk about his forthcoming application to put more storeys on his bank's office block.Was will er? Er würde gern mit Ihnen über seinen uns bevorstehenden Antrag zwecks Genehmigung einiger Stockwerke mehr für sein geplantes Bürogebäude sprechen. The Quality of Life (1981)
I fell in love with you. I didn't plan that.Ich hatte nicht geplant, mich in dich zu verlieben. Body Heat (1981)
He had it planned...Er hatte es geplant, von Anfang an. Dragonslayer (1981)
The next scheduled departure to the prison is in two hours.Die nächste geplante Abfahrt zum Gefängnis ist in 2 Stunden. Escape from New York (1981)
Look, let's get this straight. That dinner party was her idea.Damit das klar ist, dieses Essen wurde geplant, ohne mich zu fragen. The Woman Next Door (1981)
Look to your front, boys.Wir stoßen vor. Wie geplantGallipoli (1981)
We go ahead, as planned.Wir stoßen vor wie geplantGallipoli (1981)
I planned it so you'd never suspect a thing.Ich habe alles so geplant, dass du nichts ahnen konntest. Happy Birthday to Me (1981)
I hadn't planned this.Ich habe dies nicht geplantOutland (1981)
I hadn't planned this. I really hadn't.Ich habe das nicht geplant. Wirklich nicht. Outland (1981)
Are you aware, Josselin Beaumont, that I'll have to set an example with your punishment?Sie geben also unumwunden zu, Josselin Beaumont, nur nach Malgawie gekommen zu sein, um ein vorsätzlich geplantes Attentat auf unseren Präsidenten auszuführen? The Professional (1981)
It must have been built as a lavatory to match the one on the German side.War wohl als Toilette geplant, wie auf der deutschen Seite. Victory (1981)
So what do you plan to do with those three then, huh?Und was hast du dann mit den drei geplantSlaves (1982)
I've got something specially planned.Ich hab etwas Besonderes geplantSlaves (1982)
Then he'll continue his appearances as scheduled, in spite of the threats on his life.Danach nimmt er wie geplant seine Termine wahr, trotz der Morddrohungen. Forget Me Not (1982)
Are you positive it was a deliberate assault on us? - No question about it.Bist du sicher, dass der Angriff auf uns geplant war? Not a Drop to Drink (1982)
The motorways were planned without reference to the railways, so there are great stretches of motorway running alongside already existing railways.Zum Beispiel: Die Autobahnen wurden geplant ohne Berücksichtigung der Eisenbahn, so dass jetzt weite Strecken der Autobahn neben vorhandenen Eisenbahnlinien verlaufen. The Bed of Nails (1982)
Scrap the plans for the new exhibition centre with the artificial ski slope and jacuzzi pool. Close the Feminist Drama Centre, the council's weekly newspaper and magazine and the Welfare Rights Research Department.Also, Sie verbrennen die Pläne für das geplante Ausstellungscenter mit künstlicher Skipiste und Jacuzzi-Pool, Sie schließen das Feministentheater, aufgegeben werden das Gemeindewochenblatt, das Monatsmagazin und das Sozialhilferechts-Forschungsbüro. The Challenge (1982)
We could persuade them to withdraw programmes voluntarily once they realise that transmission Is not in the public interest.Aber man kann immer den Versuch unternehmen, sie zu überreden, Programme freiwillig zu streichen, wenn ihnen erstmal klar ist, dass eine geplante Sendung nicht im öffentlichen Interesse liegt. The Challenge (1982)
You organized everything with her.Mit ihr hast du also alles geplantAll Fired Up (1982)
The New Deal is badly planned, badly organized and administered.Dein Programm ist schlecht geplant, organisiert und durchgeführt. Annie (1982)
Jarrett had a prison break planned that very night. I was invited along... at gunpoint.Jarrett hatte geplant, in der Nacht auszubrechen und ich wurde mit einer Knarre eingeladen mitzukommen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beabsichtigt; geplant {adj}intended [Add to Longdo]
entwerfen; planen | entwerfend; planend | entworfen; geplantto design | designing | designed [Add to Longdo]
planen | planend | geplantto plan | planning | planned [Add to Longdo]
planen; festlegen | planend; festlegend | geplant; festgelegt | nicht geplant | plant | planteto schedule | scheduling | scheduled | unscheduled | schedules | scheduled [Add to Longdo]
geplantprojected [Add to Longdo]
plantschen; planschen; bespritzen | plantschend; planschend; bespritzend | geplantscht; geplanscht; bespritzt | plantscht; planscht; bespritzt | plantschte; planschte; bespritzteto dabble | dabbling | dabbled | dabbles | dabbled [Add to Longdo]
schneller als geplantahead of schedule [Add to Longdo]
Das Museum wird wie geplant eröffnet werden.The museum will be opened on schedule. [Add to Longdo]
Dieser Aufenthalt war nicht eingeplant.This stop wasn't scheduled. [Add to Longdo]
Es ist geplant, diese Gebäude abzureißen.These buildings are scheduled for demolition. [Add to Longdo]
Seine Rede ist für morgen geplant.He is scheduled to speak tomorrow. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geplant [gəplaːnt]
     planned; projected
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top