ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geometric form

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geometric form-, *geometric form*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geometric form มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geometric form*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He developed one test in particular that expressed highly complex hidden patterns using geometric forms.เขาได้พัฒนาชุดทดสอบ ที่สามารถแสดงให้เห็น ถึงรูปแบบที่ซ่อนอยู่อย่างซับซ้อน โดยใช้รูปเรขาคณิต Tessellations (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปทรงเรขาคณิต[n. exp.] (rūpsong rēkhākhanit) EN: geometric form   FR: forme géométrique [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top