ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gem������tlich {adv}

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gem������tlich {adv}-, *gem������tlich {adv}*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ
原価[げんか, genka] (vt ) ราคาเดิม 、ราตาต้นทุน
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] ค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
原稿[げんこう, genkou] draft
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
現実感[げんじつかん, genjitsukan] (n ) สัจจรส, รสแห่งความจริง, ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริง
減衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top