Search result for

gelingen

(56 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelingen-, *gelingen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelingen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelingen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oaf... it's going to be impossible for Mordred to take Camelot with that American and his magic candle.Tölpel! Es wird Mordred nicht gelingen, Camelot einzunehmen, solange der Amerikaner mit der Zauberkerze hier ist. Unidentified Flying Oddball (1979)
I hope you do.Ich hoffe, das wird dir gelingenCaligula (1979)
For if he succeeded in bringing life back to hulking Cylon form, what would be the massive Centurion's first act?Wenn es ihm gelingen sollte, diesem Zylonen Leben einzuhauchen was wäre das erste, was der Centurio machen würde? The Return of Starbuck (1980)
I would succeed if I tried.Würde ich es versuchen, würde es mir auch gelingenThe Writing on the Wall (1980)
However, if I can find my parents, as I fully hope I shall they will soon be favourable to us.Sollte es mir gelingen, meine Eltern wieder zu finden, können wir ihn für uns gewinnen, The Miser (1980)
Do not be afraid, I believe I shall end by convincing her.Es wird mir gelingenThe Miser (1980)
You don't have to marry him at all.Die Brautschau wird schon gelingenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Well, maybe now you'll be able to.Nun, vielleicht wird dir das ja jetzt gelingenThe Hostage (1981)
I certainly hope he won't.Praxis umsetzen werden. Ich hoffe, dass ihm das nicht gelingen wird. Doing the Honours (1981)
Quite. But what you need is for Hacker to have a big success in the next few days.Ganz recht, aber jetzt muss Ihnen in den nächsten ein, zwei Tagen ein politischer Erfolg Hackers gelingenThe Devil You Know (1981)
This can't possibly work.Das kann nicht gelingen... Man of Iron (1981)
"And he shall flourish and destroy the mighty.""Und es wird ihm gelingen. Er wird die Starken vernichten." The Final Conflict (1981)
"And he shall cause craft to prosper in his hands." "And by peace shall he destroy many!""Und es wird ihm durch Betrug gelingen, und er wird überheblich werden und unerwartet wird er viele verderben." The Final Conflict (1981)
No, you don't.Das wird euch nicht gelingenHistory of the World: Part I (1981)
But how can that be done?Doch wie soll das gelingenLohengrin (1982)
It is you who will succeed this, queen.Dir wird das gelingen, Königin. Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
You may successfully hide your face in the dark... but in England it is not easy for you to hide your accent.Euer Gesicht könnt Ihr verbergen, aber trotz Dunkelheit wird es Euch kaum gelingen, Euren Akzent zu verbergen. The Draughtsman's Contract (1982)
Upon my soul, I can't.Es will mir einfach nicht gelingenFanny and Alexander (1982)
Sheriff Dawson, who's sly, can always try... but it won't fly!Sheriff Dawson, der schlaue Fuchs, mag es ruhig versuchen, aber es wird ihm nicht gelingenThe White Ballot (1983)
If these two experiments are successful, you'll have absolute proof of your theory.Wenn diese beiden Experimente gelingen, dann beweist das Ihre Theorie. If Thoughts Could Kill (1983)
If you hold your wedding banquet hereWenn Sie Ihre Hochzeit hier feiern, garantiere ich für perfektes GelingenFearless Hyena 2 (1983)
I just couldn't... squash it.Es wollte mir nicht gelingen. Es wollte mir nicht gelingen, es zu zerdrücken. Nostalgia (1983)
I don't think I ever will.Und es wird keinem gelingenThe Right Stuff (1983)
* Maybe, God willing, it'll happen once more* So Gott will, wird es noch einmal gelingen Yentl (1983)
- There must be absolute silence in the house. - lf only you can do it!Im Haus muss absolute Ruhe herrschen. Möge es Ihnen nur gelingen... Revenge of the Dead (1983)
Oh, we will succeed.Es wird uns gelingenGoliath Returns (1984)
The question is, will you succeed in staying alive?Die Frage ist nur, wird es Ihnen gelingen, am Leben zu bleiben? Goliath Returns (1984)
I have every confidence Dr. Parrish will succeed in unlocking their mysteries.Ich bin sicher, dass es Dr. Parrish gelingen wird, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Liberation Day (1984)
If he should attempt this, we will have no choice but to disrupt worldwide electronic communications and fire a particle-beam weapon from your airspace to Smolensk in the Union of Soviet Socialist Republics.Sollte ihm das gelingen, bleibt uns keine andere Wahl, als die weltweite elektronische Kommunikation zu stören und einen Partikelstrahl aus eurem Luftraum auf Smolensk in der UdSSR zu feuern. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Here is to good luck.Auf gutes GelingenCannonball Run II (1984)
Amanda, I don't think anyone could pull that off.Amanda, ich glaube, das würde niemandem gelingen. PHILIP: Odds on a Dead Pigeon (1985)
That I'm going to succeed in this!Dass mir das hier gelingen wird! Back to the Future (1985)
I don't think that I am ever gonna be able to get Leslie back.Ich glaube dass es mir wohl nie im Leben gelingen wird, Leslie zurückzugewinnen. St. Elmo's Fire (1985)
Everybody who contributed to your cause wanted to be here today to meet you.Alle, die zum Gelingen beigetragen haben, wollen bei Ihnen sein. The Assassin (1986)
What worried me was if I knew him well enough to find him at a ball field so did Banning.Eines machte mir Sorgen: Wenn ich es schaffte, ihn zu finden, würde es Banning auch gelingenThe Eraser (1986)
Well, I pray that you are right.Ich werde für Sie beten und für ein gutes GelingenThe Escape (1986)
One of those tanks might do the trick.Damit könnte es gelingenBirth Day (1987)
But if I pumped water into one of these boat bumpers, I just might have a way to crack the hatch.Wenn ich einen dieser Behälter vollpumpe, würde es mir vielleicht gelingen, das Luk aufzubrechen. Pirates (1987)
In an abrupt power surge to high warp speed, we may be able to break loose from that Ferengi force field.Wenn wir überraschend auf Warp neun gehen, müsste es uns gelingen, ihrem Kraftfeld zu entkommen. The Last Outpost (1987)
As a result, Dr. Avril Carter will receive a cure for rapist John Gibson and her Nobel prize.So wird es A vril Carter gelingen, John Gibson zu heilen und den Nobelpreis zu erhalten. And Now the News (1988)
Today he'll succeed.Heute wird es ihm gelingenAnd Now the News (1988)
You see, you wouldn't receive a very warm welcome When you return to the outside world In any case.Selbst wenn es Ihnen gelingen sollte, werden sie bei den Leuten nicht besonders beliebt sein. Double Exposure (1988)
And in order to get that job done, we're gonna have to work together as a team and stop thinking about ourselves.Wenn uns das gelingen soll, dürfen wir nicht länger nur an uns selbst denken, sondern wir müssen aufeinander zugehen. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
There's no reason why I can't use knowledge from my worldEs müsste mir doch gelingen, mich mit dem Wissen aus meiner Welt Elementary, Dear Data (1988)
Good work.Auf ein gutes GelingenAbove the Law (1988)
You will do it all too well.Das wird Ihnen nur zu gut gelingenAppointment with Death (1988)
Will I ever be able to run away like he did?Wird es mirje gelingen, zu fliehen wie er? Camille Claudel (1988)
You must succeed before news of the theft leaks out and causes widespread panic throughout the Empire!Es muss Ihnen gelingen, Mister Holmes. Bevor der Diebstahl öffentlich wird! Das würde eine riesige Panik im ganzen Königreich auslösen. Without a Clue (1988)
To a good ending!Auf gutes GelingenChodník cez Dunaj (1989)
You won't be able to.Es wird Ihnen nicht gelingen, aufzustehen. Merry Christmas from Grandpa (1989)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gelingen | gelingend | gelungen | es gelingt | es gelang | es ist/war gelungen | es gelänge; es würde gelingento succeed; to be successful | succeeding | succeeded | it succeeds | it succeeded | it is/was succeeded | it would succeed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
成功[せいこう, seikou] Erfolg, Gelingen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gelingen [gəliŋən]
     to succeed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top