ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gainsay

G EY1 N S EY2   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gainsay-, *gainsay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose

English-Thai: Nontri Dictionary
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainsayWe cannot gainsay that he is honest.

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINSAY G EY1 N S EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gainsay (v) gˌɛɪnsˈɛɪ (g ei2 n s ei1)
gainsays (v) gˌɛɪnsˈɛɪz (g ei2 n s ei1 z)
gainsaying (v) gˌɛɪnsˈɛɪɪŋ (g ei2 n s ei1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gainsay \Gain`say"\ (? or ?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Gainsaid} (? or ?); p. pr. & vb. n. {Gainsaying}.] [OE.
   geinseien, ageinseien. See {Again}, and {Say} to utter.]
   To contradict; to deny; to controvert; to dispute; to forbid.
   [1913 Webster]
 
      I will give you a mouth and wisdom which all your
      adversaries shall not be able to gainsay nor resist.
                          --Luke xxi.
                          15.
   [1913 Webster]
 
      The just gods gainsay
      That any drop thou borrow'dst from thy mother,
      My sacred aunt, should by my mortal sword
      Be drained.               --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gainsay
   v 1: take exception to; "She challenged his claims" [syn:
      {challenge}, {dispute}, {gainsay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top