หรือคุณหมายถึง gäl?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gael

G EY1 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gael-, *gael*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gael(เกล) n. Celt (ดู) ที่พูดภาษาGaelic
gaelic(เก'ลิค) n. ภาษาเซลล์สาขาหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
GAEL G EY1 L
GAELIC G EY1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gael (n) gˈɛɪl (g ei1 l)
Gaels (n) gˈɛɪlz (g ei1 l z)
Gaelic (n) gˈɛɪlɪk (g ei1 l i k)
Gaelics (n) gˈɛɪlɪks (g ei1 l i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖尔[Gài ěr, ㄍㄞˋ ㄦˇ, / ] Gaelic, #81,811 [Add to Longdo]
盖尔语[gài ěr yǔ, ㄍㄞˋ ㄦˇ ㄩˇ, / ] Gaelic (language), #356,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲール語[ゲールご, ge-ru go] (n) Gaelic (language) [Add to Longdo]
メガエレクトロンボルト[, megaerekutoronboruto] (n) megaelectron volt [Add to Longdo]
壷黴;壺黴[つぼかび;ツボカビ, tsubokabi ; tsubokabi] (n) (uk) chytrid (any simple, algaelike fungi of order Chytridiales) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gael \Gael\, n.sing. & pl. [See {Gaelic}.] (Ethnol.)
   A Celt or the Celts of the Scotch Highlands or of Ireland;
   now esp., a Scotch Highlander of Celtic origin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gael
   n 1: a Gaelic-speaking Celt in Ireland or Scotland or the Isle
      of Man

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top