Search result for

full-time

(40 entries)
(0.0553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full-time-, *full-time*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full-time[ADJ] ซึ่งเต็มเวลา, See also: ซึ่งทำทั้งวัน
full-time[ADV] อย่างเต็มเวลา, See also: แบบทำทั้งวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เขาเป็นช่างยนตร์แบบพาร์ทไทม์ และ นักดื่มแบบฟูลไทม์ จ Committed (2008)
That means he's full-time.ซึ่งหมายความว่า เขาทำงานเต็มเวลา และได้รับค่าจ้างสูง Breaking and Entering (2008)
#Just trying to swing a full-time ride ##Just trying to swing a full-time ride # 500 Days of Summer (2009)
We know that the enemy leader, classified NBE-1, AKA Megatron, is resting in peace at the bottom of the Laurentian Abyss, surrounded by societs detection nets and a full-time submarine surveillance.รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ข้าศึก ที่เราให้ชื่อว่า เอ็น บี อี-วัน หรือชื่อ เมกาทรอน นอนแน่นิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I have a full-time job. Sometimes I don't get home until 8:00 or 9:00 and...ฉันมีงานประจำทำ บางครั้ง ฉันไม่ได้กลับบ้านจนสองหรือสามทุ่ม Julie & Julia (2009)
You have a full-time job, you have a husband, and now you're gonna get sick from blogging.ลูกมีงานทำเต็มเวลา มีสามี และเดี๋ยวเธอก็จะไม่สบาย จากการทำบล็อกนี่ Julie & Julia (2009)
Wow, that's amazing.I mean, you know, a high-profile attorney, of course, but committed mother working full-time.ว้าว,น่าทึ่งจริงๆคะ ฉันหมายถึงว่า คุณเป็นทนายความชั้นหนึ่ง แต่ก็ยังทำหน้าที่ของแม่ได้เต็มเวลา I Lied, Too. (2009)
- Well, that stupid little exercise class is filled with women who bust their asses three times a week while raising kids and holding down full-time jobs.เต็มไปด้วยผู้หญิงที่พยายามหาเวลา3วันต่ออาทิตย์ ที่ว่างจากการเลี้ยงลูก และทำงานประจำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I'll put you on full-time dry cleaning dutyฉันจะให้เธอทำงาน ซักแห้งเต็มเวลา Mattress (2009)
My father was always away on business trips, and my mother held down a full-time job too, so I was always alone at home.พ่อผมต้องเดินทางไกลไปทำงานอยู่เสมอ ส่วนคุณแม่ก็ยุ่งอยู่กับงานประจำเหมือนกัน ผมเลยต้องอยู่คนเดียวที่บ้านตลอด Summer Wars (2009)
I've been meaning to get it checked, but, as you can see, my son's illness is a full-time job.ฉันเคยตั้งใจจะไปตรวจมัน แต่... อย่างที่คุณเห็น อาการป่วย ของลูกชายฉัน มันเป็นงานเต็มเวลา I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Well, it's part-time now and a full-time after I graduate.ตอนนีทำแคชัวคราว แตจะเปนพนักงานประจำหลังจากเรียนจบ Planet 51 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟูลไทม์[adv.] (fūnthaim) EN: full-time ; full time   FR: à plein temps
ฟูลไทม์[n. exp.] (ngān fūnthaim) EN: full-time job   FR: travail à plein temps [m]
เต็มเวลา[adj.] (tem wēlā) EN: full-time   FR: à temps plein ; à plein-temps
ทำงานเต็มวัน[v. exp.] (thamngān tem wan) EN: have a full-time job   
ทำงานเต็มเวลา[v. exp.] (thamngān tem wēlā) EN: have a full-time job   FR: travailler à temps plein ; travailler à plein-temps

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
full-time    (j) - (f u1 l - t ai1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganztagsarbeit {f}full-time work [Add to Longdo]
Ganztagsbeschäftigung {f}full-time job [Add to Longdo]
Ganztagsstelle {f}full-time job [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フルタイマー[, furutaima-] (n) full-timer [Add to Longdo]
フルタイム従業員[フルタイムじゅうぎょういん, furutaimu juugyouin] (n) full-time employee [Add to Longdo]
在籍専従者[ざいせきせんじゅうしゃ, zaisekisenjuusha] (n) full-time trade union official [Add to Longdo]
常勤[じょうきん, joukin] (n,vs) full-time employment; (P) [Add to Longdo]
常勤講師[じょうきんこうし, joukinkoushi] (n) (See 非常勤講師) (full-time) lecturer [Add to Longdo]
正社員[せいしゃいん, seishain] (n) regular (full-time) employee [Add to Longdo]
専業主夫[せんぎょうしゅふ, sengyoushufu] (n) full-time house-husband; stay-at-home dad [Add to Longdo]
専業農家[せんぎょうのうか, sengyounouka] (n) full-time farmer [Add to Longdo]
専従[せんじゅう, senjuu] (n,vs) working exclusively for; working full-time (for); (P) [Add to Longdo]
専従者[せんじゅうしゃ, senjuusha] (n) full-time worker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全勤[quán qín, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] full-time attendance at work [Add to Longdo]
全日制[quán rì zhì, ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ ㄓˋ, ] full-time work [Add to Longdo]
全职[quán zhí, ㄑㄩㄢˊ ㄓˊ, ] full-time job [Add to Longdo]
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, / ] full-time care (of children in a boarding nursery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 full-time \full-time\ adj.
   spending or requiring all of the time normally given to an
   activity; as, full-time students; a full-time job. Opposite
   of {part-time}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 full-time
   adv 1: for the standard number of hours; "she works full-time"
       [ant: {half-time}, {part-time}]
   adj 1: for the entire time appropriate to an activity; "a full-
       time job" [ant: {part-time}, {parttime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top