ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fructose

F R AH1 K T OW2 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fructose-, *fructose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fructose[N] น้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งมีอยู่ในผลไม้และน้ำผึ้ง, Syn. fruit sugar, levulose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fructose(ฟรัค'โทส) n. น้ำตาลชนิดหนึ่งที่หวานกว่า sucros

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fructoseฟรักโทส [TU Subject Heading]
Fructoseฟรุกโตส,ฟรุคโตส,ฟรุคโทส [การแพทย์]
fructoseฟรักโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดหนึ่ง สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคสคือ C6H12O6 แต่สูตรโครงสร้างแตกต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในน้ำผลไม้ และน้ำผึ้งเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fructose Intolerance, Hereditaryฟรุคโตสอินโทเลอรันซ์เป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Fructose Intolerance, Hereditaryความคงทนฟรุกโตสตามพันธุกรรม [การแพทย์]
Fructose Testการหาน้ำตาลฟรุคโตส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟรักโทส[N] fructose, Syn. เลวูโลส, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ 102 ํซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน น้ำผึ้ง น้ำต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUCTOSE    F R AH1 K T OW2 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果糖[guǒ táng, ㄍㄨㄛˇ ㄊㄤˊ, ] fructose, #39,019 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フルクトース[, furukuto-su] (n) (See 果糖) fructose [Add to Longdo]
異性化糖[いせいかとう, iseikatou] (n) isomerized sugar; high fructose corn syrup [Add to Longdo]
果糖[かとう, katou] (n) fructose; fruit sugar [Add to Longdo]
果糖ぶどう糖液糖[かとうぶどうとうえきとう, katoubudoutouekitou] (n) (See 異性化糖) high fructose corn syrup; HFCS 55 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fructose \Fruc*tose"\ (fr[u^]k*t[=o]s" or fr[u^]k"t[=o]s), n.
   [L. fructus fruit.] (Chem.)
   Fruit sugar; levulose. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levulose \Lev"u*lose`\ (l[e^]v"[-u]*l[=o]s`), n. [See {Levo-}.]
   (Chem.)
   A sirupy variety of sugar, rarely obtained crystallized,
   occurring widely in honey, ripe fruits, etc., and hence
   called also {fruit sugar}; also called {fructose}. Chemical
   formula: {C6H12O6}. It is called levulose, because it rotates
   the plane of polarization of light to the left, in contrast
   to {dextrose}, the other product of the hydrolysis of
   sucrose. [Written also {laevulose}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: It is obtained, together with an equal quantity of
      dextrose, by the inversion of ordinary cane or beet
      sugar, and hence, as being an ingredient of invert
      sugar, is often so called. It is fermentable, nearly as
      sweet as cane sugar, and is metameric with dextrose.
      Cf. {Dextrose}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fructose
   n 1: a simple sugar found in honey and in many ripe fruits [syn:
      {fructose}, {fruit sugar}, {levulose}, {laevulose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top