ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freshness

F R EH1 SH N AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freshness-, *freshness*, freshnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freshness[N] ความสดชื่น, See also: ความกระชุ่มกระชวย, Syn. spryness, vigorousness, Ant. fatigue, tireness, weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Staleness is sadness, freshness brings joyความเหม็นอับคือความทุกข์ ความสะอาดนำความสุข Like Stars on Earth (2007)
I want a Freshness Burger, regular.ผมเอา เฟรชเนสต์ เบอเกอร์, ขนาดธรรมดาครับ Cyborg Girl (2008)
I want a regular Freshness Burger.ผมเอา เฟรชเบอกอร์ บนาดธรรมดา Cyborg Girl (2008)
Speaking of things that are past their freshness date, didn't you graduate...ช่างพูดได้โบราณแท้ พี่ชาย Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshnessThis cuttlefish has started to lose its freshness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใหม่[N] newness, See also: freshness, novelty, recentness, Ant. ความเก่า
ความสด[N] freshness, Syn. ความใหม่, ความสดใหม่, Example: ในซุปเปอร์มาเก็ตพวกผักผลไม้จะมีความสดมากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESHNESS F R EH1 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freshness (n) frˈɛʃnəs (f r e1 sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新鮮さ[しんせんさ, shinsensa] (n) freshness; (P) [Add to Longdo]
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen [Add to Longdo]
清潔感[せいけつかん, seiketsukan] (n) (sense of) cleanliness; (sense of) freshness [Add to Longdo]
鮮度[せんど, sendo] (n) (degree of) freshness; (P) [Add to Longdo]
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date [Add to Longdo]
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freshness \Fresh"ness\, n.
   The state of being fresh.
   [1913 Webster]
 
      The Scots had the advantage both for number and
      freshness
      of men.                 --Hayward.
   [1913 Webster]
 
      And breathe the freshness of the open air. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Her cheeks their freshness lose and wonted grace.
                          --Granville.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freshness
   n 1: the property of being pure and fresh (as if newly made);
      not stale or deteriorated; "she loved the freshness of
      newly baked bread"; "the freshness of the air revived him"
      [ant: {staleness}]
   2: originality by virtue of being refreshingly novel [syn:
     {freshness}, {novelty}]
   3: an alert and refreshed state [syn: {freshness}, {glow}]
   4: originality by virtue of being new and surprising [syn:
     {novelty}, {freshness}]
   5: the trait of being rude and impertinent; inclined to take
     liberties [syn: {crust}, {gall}, {impertinence}, {impudence},
     {insolence}, {cheekiness}, {freshness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top