ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fragmental

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragmental-, *fragmental*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fragmental rockหินเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fragmental \Frag*men"tal\, a.
   1. Fragmentary.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Consisting of the pulverized or fragmentary
    material of rock, as conglomerate, shale, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fragmental \Frag*men"tal\, n. (Geol.)
   A fragmentary rock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fragmental
   adj 1: consisting of small disconnected parts; "fragmentary
       remains" [syn: {fragmental}, {fragmentary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top