ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fowler

F AW1 L ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fowler-, *fowler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fowler(เฟา'เลอะ) n. นักล่านก

English-Thai: Nontri Dictionary
fowler(n) พรานล่าสัตว์ปีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Fowler says that I'm makin' progress... but I still have a long way to go.หมอฟาวเลอร์บอกผมใกล้หายแล้ว... แต่ผมว่าคงยังอีกนานน่ะครับ. 11:14 (2003)
We need to take Fowler out before the meet.เราต้องเอาตัวฟาวเลอร์มาก่อนเวลานัด Four Brothers (2005)
I told Fowler and his pals all about this meeting!ฉันบอกฟาวเลอร์กับคนของเขาแล้ว เรื่องประชุมเนี่ย Four Brothers (2005)
- l thought Fowler was the hostage.- ฉันนึกว่าฟาวเลอร์โดนจับซะอีก Four Brothers (2005)
Why don't you start with a cup of coffee and you can pon farr Amy Farrah Fowler later.ทำไมนายไม่เริ่ม ด้วยการดื่มกาแฟสักแก้ว แล้วค่อยจับคู่ กับเอมี่ ฟาร์ราห์ ฟาวเลอร์ทีหลังล่ะ The Lunar Excitation (2010)
I saw a whole new side of Amy Farrah Fowler tonight.คืนนี้ผมได้เห็นมุมมองใหม่ของ เอมี่ ฟารา โฟลเลอร์ The Robotic Manipulation (2010)
Fowler was handed over to OPR two days ago, then not a trace.ฟาวเลอร์ถูกส่งตัวไปที่หน่วย ตรวจสอบฯ สองวันก่อน แล้วก็ตามรอยไม่ได้อีก Withdrawal (2010)
So you think Fowler set up a meeting?คุณคิดว่าเขานัดประชุมใช่ไม๊? Withdrawal (2010)
Fowler disappeared.ฟาวเลอร์หายตัวไป Withdrawal (2010)
I see why Fowler picked it. - I'm gonna be there.- ผมจะไปที่นั่น Withdrawal (2010)
Fowler was willing to pull a gun on you to make sure we didn't know about this meeting.ฟาวเลอร์พร้อมจะบึ้ม สมองเรา เพื่อปิดปาก Need to Know (2010)
You inherited it from your parents, rich and Elsie Fowler in Opa-Locka.คงได้มรดกมาจากพ่อแม่สินะ ริช และ เอลซี่ ฟาวเลอร์ ใน โอปา ล๊อคค่า Hello, Bandit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fowlerThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOWLER F AW1 L ER0
FOWLER'S F AW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fowler (n) fˈaulər (f au1 l @ r)
fowlers (n) fˈauləz (f au1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogelfänger {m} | Vogelfänger {pl}fowler | fowlers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファウラーズサージャンフィッシュ;ファウラーズサージョンフィッシュ[, faura-zusa-janfisshu ; faura-zusa-jonfisshu] (n) Fowler's surgeonfish (Acanthurus fowleri, species of Western Pacific tang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fowler \Fowl"er\, n.
   A sportsman who pursues wild fowl, or takes or kills for
   food.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fowler
   n 1: English lexicographer who wrote a well-known book on
      English usage (1858-1933) [syn: {Fowler}, {Henry Watson
      Fowler}]
   2: someone who hunts wild birds for food

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top