ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formally

F AO1 R M AH0 L IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formally-, *formally*, formal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formally[ADV] อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that's right -- you two haven't formally met, have you?โอ้ จริงสิ Swear (2016)
NSA leaker Edward Snowden has now been charged formally with espionage, theft, and conversion of government property.ผู้แฉ NSA เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ถูกตั้งข้อหา ฐานจารกรรม ขโมย และเปิดเผยทรัพย์สินของรัฐบาลต่อสาธารณชน Snowden (2016)
We never formally met, but two years ago, you did some Farsi translations for Army intelligence.เราไม่เคยพบอย่างเป็นทางการ แต่สองปีที่ผ่านมาคุณได้บางคำ แปล ฟาสี สำหรับกองทัพบกหน่วยสืบราชการลับ Arrival (2016)
I formally tender my resignation.ผมยื่นใบลาออกเป็นทางการแล้ว Ant-Man (2015)
I'm formally requesting a straight up do-over on that one.ฉันเพียงแต่ขอร้องอย่างเป็นทางการ ที่จะเป็นคนกำหนดเส้นทางนี้ก็แค่นั้น Us (2014)
But I can have him formally transferred into their custody?ผมต้องการให้คุมตัวเขาอย่างเป็นทางการ ในความดูแลของพวกนั้น 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
Uh, we never got a chance to formally meet, Mr. Great Leader.ผมยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลย ครับท่านผู้นำ The Interview (2014)
I don't believe we've been, uh, formally introduced.ฉันว่า เรายังไม่ได้ เอ่อ ทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการน่ะ Manhunt (2013)
We haven't been formally introduced, Dean.เรายังไม่แนะนำตัวกัน อย่างเป็นทางการเลยนะ ดีน Taxi Driver (2013)
I am so glad that you feel that way, because assuming that we legally can, um, I wanted to formally ask for your permission to ask Kurt to marry me.ผมดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั่น เพราะว่าการที่เราแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมาย เอิ่ม ผมอยากจะขอนุญาต อย่างเป็นทางการ Wonder-ful (2013)
I never formally introduced myself. I'm Freddie Lounds.ฉันไม่เคยแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ Potage (2013)
I'd like to formally apologize for hitting the princess of Arendelle with my horse.ที่ม้าของข้าชนเจ้าหญิง Frozen (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเป็นพิธี[ADV] perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์
กิจจะลักษณะ[ADV] formally, See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically, Example: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMALLY    F AO1 R M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formally    (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea) [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
事新しく[ことあたらしく, kotoatarashiku] (adv) anew; again; specially; formally [Add to Longdo]
着込む;着こむ[きこむ, kikomu] (v5m) (1) to wear extra clothes; (2) to dress formally [Add to Longdo]
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P) [Add to Longdo]
本鈴[ほんれい, honrei] (n) (See 予鈴) bell signalling that work, class, etc. has formally begun [Add to Longdo]
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formally \Form"al*ly\, adv.
   In a formal manner; essentially; characteristically;
   expressly; regularly; ceremoniously; precisely.
   [1913 Webster]
 
      That which formally makes this [charity] a Christian
      grace, is the spring from which it flows. --Smalridge.
   [1913 Webster]
 
      You and your followers do stand formally divided
      against the authorized guides of the church and rest of
      the people.               --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formally
   adv 1: with official authorization; "the club will be formally
       recognized" [syn: {formally}, {officially}]
   2: in a formal manner; "he was dressed rather formally" [ant:
     {informally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top