ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forevermore

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forevermore-, *forevermore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forevermore[ADV] ชั่วนิจนิรันดร, See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์, Syn. forever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
* Forevermore **ชั่วนิรันดร์* Funeral (2011)
would forevermore be reminded of Great Britain.จะได้จดจำว่ามันเป็น ฝีมือของอังกฤษ Episode #18.1 (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  forevermore
      adv 1: at any future time; in the future; "lead a blameless life
             evermore" [syn: {evermore}, {forevermore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top