ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flirtatious

F L ER0 T EY1 SH AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flirtatious-, *flirtatious*, flirtatiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flirtatious[ADJ] เจ้าชู้, See also: ชอบแทะโลม, Syn. teasing, amorous, coquettish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton

English-Thai: Nontri Dictionary
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's me-- Wheeler Walker W, your slightly flirtatious barkeep.ฉันเอง-- วีเลอร์ วอลเกอร์ "W" บาร์เทนเดอร์ เจ้าชู้ เล็กน้อยของคุณไง Married to the Job (2012)
( Flirtatious chuckle )( Flirtatious chuckle ) Married to the Job (2012)
All I'm asking is if it's possible to adopt a flirtatious attitude towards the doctor.ฉันแค่ถามว่าจะเป็นไปได้ไหม ที่จะหว่านเสน่ห์ใส่คุณหมอสักนิด The Grand Seduction (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIRTATIOUS F L ER0 T EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flirtatious (j) flˈɜːʳtˈɛɪʃəs (f l @@1 t ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娇媚[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious, #31,954 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] flirtatious; short flight, #154,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
流し目;ながし目;ながし眼[ながしめ, nagashime] (n) (1) sidelong glance; (2) flirtatious glance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flirtatious
      adj 1: like a coquette [syn: {coquettish}, {flirtatious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top