ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fixed asset

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixed asset-, *fixed asset*
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixed assetทรัพย์สินถาวร [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินทรัพย์ถาวร[n. exp.] (sinsap thāwøn) EN: fixed assets ; capital assets   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, / ] fixed assets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固定資産[こていしさん, koteishisan] (n) fixed assets; (P) [Add to Longdo]
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
無形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] (n) intangible fixed assets [Add to Longdo]
有形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] (n) tangible fixed assets; tangible property; property, plant and equipment; PPE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top