ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnan haddock

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnan haddock-, *finnan haddock*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finnan haddock    (n) fˌɪnən-hˈædək (f i2 n @ n - h a1 d @ k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finnan haddie \Fin"nan had"die\ (f[i^]n"nan h[a^]d"d[i^]). [See
   {Haddock}.]
   Haddock cured in peat smoke, originally at Findon (pron.
   f[i^]n"an), Scotland. The name is also applied to other kinds
   of smoked haddock. [Written also {finnan haddock}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finnan haddock
   n 1: haddock usually baked but sometimes broiled with lots of
      butter [syn: {finnan haddie}, {finnan haddock}, {finnan},
      {smoked haddock}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

finnan haddock ( F IH1 N AH0 N HH AE1 D AH0 K)

 


  

 
finnan haddock
 • (n) /fˌɪnən-h'ædək/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top