ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnan haddie

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnan haddie-, *finnan haddie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finnan haddie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finnan haddie*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finnan haddie[N] ปลาแฮดด็อครมควัน, Syn. finnan haddock

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
~ To dine on my fine finnan haddie ~~ To dine on my fine finnan haddieLet's Make Love (1960)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finnan haddie (n) fˌɪnən-hˈædiː (f i2 n @ n - h a1 d ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finnan haddie \Fin"nan had"die\ (f[i^]n"nan h[a^]d"d[i^]). [See
   {Haddock}.]
   Haddock cured in peat smoke, originally at Findon (pron.
   f[i^]n"an), Scotland. The name is also applied to other kinds
   of smoked haddock. [Written also {finnan haddock}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finnan haddie
   n 1: haddock usually baked but sometimes broiled with lots of
      butter [syn: {finnan haddie}, {finnan haddock}, {finnan},
      {smoked haddock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top