ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnan

F IH1 N AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnan-, *finnan*
Possible hiragana form: ふぃんなん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finnan haddie[N] ปลาแฮดด็อครมควัน, Syn. finnan haddock

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNAN F IH1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finnan (n) fˈɪnən (f i1 n @ n)
finnan haddie (n) fˌɪnən-hˈædiː (f i2 n @ n - h a1 d ii)
finnan haddock (n) fˌɪnən-hˈædək (f i2 n @ n - h a1 d @ k)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finnan
   n 1: haddock usually baked but sometimes broiled with lots of
      butter [syn: {finnan haddie}, {finnan haddock}, {finnan},
      {smoked haddock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top