Search result for

film,-

(25 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: film,, -film,-, *film,*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we do it, we're smashing his ankles, like in that film, Mystery.ถ้าหากเราทุบข้อเท้าเค้าอย่างที่ในทีวี Myestery ล่ะ Episode #1.5 (2008)
You load the film, you push a shutter.ใส่ film ละก้อถ่าย Shutter (2008)
YOU HAD TO CAPTURE IT ON FILM, PUT IT ON YOUR COMPUTER,นายต้องถ่ายรูปไว้ เก็บไว้ในคอมพ์ Zoe's Reprise (2009)
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Oh, no. It's kind of like a, like a horror film, you know?- โอ้ ไม่ มันเหมือนกับ... Preggers (2009)
I have a copy of my short film, Living In Reverse, on me, and, uh, I was wondering if I could leave it with you, if it's not too much trouble.พอดีผมมีหนังสั้นที่ผมทำ, Living In Revverse,อยู่นี่พอดี แล้วก็ เออ... . Pilot (2009)
In my next film, we discover that pierce is an actual genius.ในหนังเรื่องต่อไปของผม ผมได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเพียร์ซคืออัจฉริยะ Debate 109 (2009)
This film, seen by very few,หนังเรื่องนี้มีคนได้ดู ไม่เท่าไร In This Home on Ice (2010)
See, in the filmmaker's film, Jesus is a filmmaker trying to find God with his camera.เพราะงั้น ในหนังเรื่องนี้ พระเยซูคือผู้สร้างหนัง ที่พยายามค้นหาพระเจ้าด้วยกล้องของเขา Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Except in Abed's film, the character's name isn't Spock!เว้นเสียแต่ว่าในหนังของอาเบด ไม่มีตัวละครตัวไหนชื่อสป็อค! Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
I can't match the words, sir, but if they're from a film, it's got to be the 1950s.ไม่เจอคำที่ตรงกันเลยค่ะ ถ้ามาจากหนัง ก็ต้องยุค 50 โน่น Reflection of Desire (2010)
Didn't I tell you that as soon as I finished shooting this film, I would go abroad?ผมไม่ได้บอกคุณหรือว่า ทันทีที่ถ่ายหนังจบ ผมจะไปต่างประเทศ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
film,In the film, the director makes Hamlet an active person.
film,I saw the film, which was not so good.
film,I would like to have seen the of the film, but I had to go out of the theater.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, v. t.
   1. To cover with a thin skin or pellicle.
    [1913 Webster]
 
       It will but skin and film the ulcerous place.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. to make a motion picture of (any event or literary work);
    to record with a movie camera; as, to film the
    inauguration ceremony; to film Dostoevsky's Crime and
    Punishment; or Tolstoy's War and Peace.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, n. [AS. film skin, fr. fell skin; akin to fylmen
   membrane, OFries. filmene skin. See {Fell} skin.]
   1. A thin skin; a pellicle; a membranous covering, causing
    opacity.
    [1913 Webster]
 
       He from thick films shall purge the visual ray.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. hence, any thin layer covering a surface.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A slender thread, as that of a cobweb.
    [1913 Webster]
 
       Her whip of cricket's bone, the lash of film.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) The layer, usually of gelatin or collodion,
    containing the sensitive salts of photographic plates.
    [PJC]
 
   5. (Photog.) a flexible sheet of celluloid or other plastic
    material to which a light-sensitive layer has been
    applied, used for recording images by the processes of
    photography. It is commonly used in rolls mounted within
    light-proof canisters suitable for simple insertion into
    cameras designed for such canisters. On such rolls,
    varying numbers of photographs may be taken before the
    canister needs to be replaced.
    [PJC]
 
   6. a motion picture.
    [PJC]
 
   7. the art of making motion pictures; -- used mostly in the
    phrase the film.
    [PJC]
 
   8. a thin transparent sheet of plastic, used for wrapping
    objects; as, polyethylene film.
    [PJC]
 
   {Celluloid film} (Photog.), a thin flexible sheet of
    celluloid, coated with a sensitized emulsion of gelatin,
    and used as a substitute for photographic plates.
 
   {Cut film} (Photog.), a celluloid film cut into pieces
    suitable for use in a camera.
    [Webster 1913 Suppl.]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 film
   film; motionpicture; movie
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 film [film]
   film; motion picture; movie
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 film [film]
   filmstrip
   film; motion picture; movie
   film
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 film
    film, motion picture, movie
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mixed
 
 1. karışık, karıştırılmış
 2. karma. mixed doubles tenis her iki tarafta birer kadınla birer erkek olarak oynanılan oyun, kanşık. çiftler mixed fraction (mat.) tam sayılı bayağı kesir mixed group karma grup. mixed marriage değişik din ve milletten kimselerin evlenmesi. mixed media teyp, film, fonograf, slayt ve benzerini beraber kullanan gösteri. mixed metaphor (bak.) metaphor. mixed train yolcu ve yük va- gonlanndan müteşekkil tren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 project
 
 1. ileriye doğru atmak
 2. sondurmak, çıkıntılı yapmak
 3. atmak, fırlatmak
 4. plan kurmak, tasarlamak, düşünmek, tasavvur etmek
 5. (film, resim) perdede göstermek
 6. (mat.) bir düzlem üzerinde simetrik bir şekil vücuda getirmek için belirli bir şeklin her noktasından düz hatlar çizmek
 7. çıkıntı teşkil etmek, fırlak olmak
 8. (psik.) kendi fikir veya güdüsünü başkasına yüklemek
 9. uzaktan duyulabilecek şekilde konuşmak.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Film [film] (n) , s.(m )
   film; movie [Am.]; picture
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Film) [film]
   role
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top