Search result for

fiktion

(55 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiktion-, *fiktion*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiktion มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiktion*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The chapter about Lu Zhishen uprooting a willow in the Tales of the Water Margin is only fictionalDas Kapitel in der Geschichte der Wassergrenzen, in dem Lu Zhishen eine Weide ausreißt, ist reine FiktionTwo Champions of Death (1980)
"Τhis bοok is neither fictiοnal nοr a wοrk οf imaginatiοn."Dieses Buch ist weder Fiktion noch ein Werk der Phantasie. Inferno (1980)
That's fiction;Das ist Fiktion; dies ist das wirkliche Leben. The Aviator's Wife (1981)
- ...it is fiction.-..ist FiktionThe State of Things (1982)
But it won't work. I'm not big on ghosts.- "Poltergeist, Fakten und Fiktion." Steele Crazy After All These Years (1983)
Now I understand. I wrote fiction.Aber ich hatte Fiktion, nicht Wissenschaft geschrieben. The Element of Crime (1984)
Fiction.FiktionRe-Animator (1985)
However, thanks to him... we have nearly $1 million to persuade the Italian public... that Boullée is not a fiction.Aber immerhin verdanken wir ihm fast eine Million Dollar um die Öffentlichkeit in Italien zu überzeugen, dass Boullée keine Fiktion ist. The Belly of an Architect (1987)
She swears this character's fictitious.Sie schwört, diese Figur ist FiktionFatal Attraction (1987)
Fiction created by people to keep them from jumping out of windows.Eine Fiktion, erfunden, damit die Leute nicht aus dem Fenster springen. Wall Street (1987)
He is still a fictional character, originally programmed with 19th-century knowledge.Er ist immer noch eine Fiktion, ursprünglich nur mit dem Wissen des 19. Jahrhunderts. Elementary, Dear Data (1988)
My Amanda, the Amanda that I fell in love with, is a fictional character.Die Amanda, in die ich mich verliebt habe... die ist FiktionBright Lights, Big City (1988)
Do you honestly believe he would be happy in... ..this total fiction which you wish to create?Glauben Sie ernsthaft, dass er glücklich wäre in... ..dieser totalen Fiktion, die Sie schaffen wollen? The Bonding (1989)
Yet he must be there, absent and present, oscillating between two uncertain truths, that of the document and that of the fiction.Doch er muss da sein, abwesend und anwesend, wandelnd zwischen zwei unsicheren Wahrheiten, der des Dokuments und der der FiktionGermany Year 90 Nine Zero (1991)
I do not do fiction.Ich mache keine FiktionLast Action Hero (1993)
We were under the impression you dealt in fiction.Wir waren immer der Überzeugung, dass Sie sich mit Fiktion befassen. Necronomicon: Book of Dead (1993)
My work is wrongly construed as fiction by the lesser minded. In fact I take great pride in presenting fictional possibilities.Meine Arbeit wird fälschlicherweise von unverständigen Zeitgenossen als Fiktion abgetan, aber ich möchte mit Stolz darauf hinweisen, dass es sich um eine mögliche Realität handelt. Necronomicon: Book of Dead (1993)
"The Weaker Sex.Fakt oder Fiktion" gehalten. I'm Looking Through You (1993)
Don't worry, Captain, my past is nothing but a fiction.Keine Sorge, meine Vergangenheit ist nur eine FiktionShip in a Bottle (1993)
The vulgar fictions of a demented lrishman.Vulgäre Fiktion eines verrückten Iren. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
When does fiction become religion?Wann wird Fiktion zur Religion? In the Mouth of Madness (1994)
Whoa, we're not talking about reality here. We're talking about fiction.Nein, hey, wir reden nicht über die Wirklichkeit, sondern über FiktionIn the Mouth of Madness (1994)
Because they are conveyed in a wrapping of untruth-- the story-- these thoughts become harmless fiction.In einer Umhüllung von Unwahrem... ..werden diese Gedanken, zu harmloser FiktionIrresistible (1995)
It's fiction based on reality.Es ist Fiktion, die sich an die Realität anlehnt. Fourbi (1996)
...reality and fiction combine to produce a horror story beyond the capability of any rational mind."...eine Geschichte voller Terror und Blut, in welcher sich die Realität mit der Fiktion vermischt, und die ausserdem etwas hervorruft, wozu kein rationaler Geist fähig ist. Thesis (1996)
-Maybe there's something good on. -Watch a little tube. All right.Aber der Unterschied zwischen mir und dir, Marcie... außer der Tatsache, dass meine Füße keine chinesische Delikatesse sind... ist, dass ich den Unterschied zwischen Realität und Fiktion kenne. Kiss of the Coffee Woman (1996)
you know, fiction.Fiktion, weißt du. ...Nor the Battle to the Strong (1996)
I cared only about the world of fiction.Nur die Welt der FiktionDeconstructing Harry (1997)
The fiction became too boring.Wurde die Fiktion auf die Dauer zu langweilig? Insomnia (1997)
Take it easy. - Let us be clear with one another so the lines of truth and fiction don't blur and cause your luck to change.- Seien wir offen und ehrlich zueinander, damit Wahrheit und Fiktion nicht verwischen und sich dein Glück nicht wendet. Voice from the Past (1997)
This isn't real life, Tuvok, it's fiction.Das ist Fiktion, nicht real. Worst Case Scenario (1997)
You're asking for a fiction that stands for truth, but isn't.Sie fragen nach einer Fiktion, die für Wahrheit steht, aber keine ist. A Civil Action (1998)
What ? Baby, it's fiction !Das ist FiktionHalloween H20: 20 Years Later (1998)
Histories, like ancient ruins, are the fictions of empires.Legenden sind es, die wie antike Ruinen die Fiktion von Imperien hervorrufen. Velvet Goldmine (1998)
I mean Maxwell Demon, Curt Wild. They were fictions!Ich mein, Maxwell Demon, Curt Wild das waren Fiktionen. Velvet Goldmine (1998)
Good guess: 23!Natürlich 23. Jedenfalls ist Illuminatus Fiktion23 (1998)
No fiction, no lie.Keine Fiktion, keine Lüge. Instinct (1999)
I'm making fiction, some kind of illusion for the boy, a sixth-grader who is going to judge me. He will decide whether we can spend a couple of hours in bed.Ich schaffe eine Fiktion, eine Illusion für den Jungen, einen Schiller, der darüber befindet ob ich mit Dir einen Augenblick im Bett verbringen darf. Cosy Dens (1999)
I'm fictional.Ich bin eine FiktionThe Million Dollar Hotel (2000)
Is fictional good for you?Ist das gut für dich, 'ne Fiktion zu sein? The Million Dollar Hotel (2000)
This is a pleasant fiction, isn't it?Das ist doch eine nette Fiktion, nicht wahr? Gladiator (2000)
I know, but I think I'm ready for fictitious work.Ich weiß, aber ich glaube ich bin für eine fiktionale Arbeit bereit. Urban Legends: Final Cut (2000)
Although the book is sold as fiction, the story bears remarkable similarity... to Trevethyn's own life.Obwohl er als Fiktion verkauft wird weist er bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Leben Trevethyns auf. Saving Grace (2000)
- We think it's fiction, don't we?- Wir denken, es ist Fiktion. Nicht wahr? - Ja. Saving Grace (2000)
I know there's been a lot of speculation about... whether my book is based on fact or fiction, but... well, to tell you the truth... if I told you what's happened to me, you wouldn't believe me anyway.Ich weiß, es wurde viel spekuliert, ob mein Buch nun auf Fakten oder Fiktion basiert, aber... Naja, um die Wahrheit zu sagen: Wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich in den letzten Jahren erlebt habe würden Sie mir sowieso nicht glauben. Saving Grace (2000)
I imagine the trick to defeating him lies in separating the fact from the fiction.Um ihn zu besiegen, müsste man die Fakten von der Fiktion trennen. Buffy vs. Dracula (2000)
Well, you know, sometimes truth can be stranger than fiction.Manchmal ist die Wahrheit seltsamer als die FiktionHollywood A.D. (2000)
Well, fiction is quicker than truth and cheaper.Fiktion ist aber schneller und billiger. Hollywood A.D. (2000)
On offer, factual text or fictionalized text.Faktischer oder fiktionaler Text. Erste oder dritte Person. A.I. Artificial Intelligence (2001)
'Sometimes I'm afraid that you'll tell me this is not a work of fiction.Manchmal habe ich Angst davor, dass Sie sagen, es sei keine FiktionDonnie Darko (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiktion {f} | Fiktionen {pl}fiction | fictions [Add to Longdo]
Fiktionär {m}fictioneer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fiktion [fiktsiːoːn] (n) , s.(f )
     fiction
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top