Search result for

fearless

F IH1 R L AH0 S   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearless-, *fearless*, fearles
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearless(adj) กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank your fearless Stern... and others among you who worried about you... and faced death at every moment.กับคนอื่นรอบๆตัวที่ร่วมชะตากรรม ฉันเป็นสมาชิกพรรคนาซี... Schindler's List (1993)
Fearless woman.ผู้หญิงเหล็ก The Jackal (1997)
I know you once considered a fearless policeman.ผมรู้ คุณเป็นพวกบ้าระห่ำ Saw II (2005)
What I say is true. Anyone can cook. But only the fearless can be great.ที่ผมพูดว่าใครๆ ก็ทำอาหารได้นั้นเป็นความจริง แต่คนที่ใจกล้าเท่านั้นที่เก่งได้ Ratatouille (2007)
I thought you were supposed to be some kind of fearless travel writer.เพิ่งจะรู้ว่านักเขียนอย่างคุณ ก็กลัวเป็นเหมือนกัน Rogue (2007)
Fearless Captain Ishaan out on a 'mission impossible'. Ta-da!กัปตันอีชานผู้กล้าหาญ ดำเนินภาระกิจที่เป็นไปไม่ได้ Like Stars on Earth (2007)
Got it! Fearless Captain Ishaan has got the answer.เข้าใจแล้ว กัปตันอีชานผู้กล้าหาญ ทราบคำตอบแล้ว Like Stars on Earth (2007)
Haversham thinks my nickname is fearless guster.แฮเวอร์แชมคิดว่าชื่อเล่นของฉันคือไม่หวั่นกัสเตอร์ Ghosts (2008)
- Fearless guster impresses.ไม่หวั่นกัสเตอร์ ประทับใจว่ะ Ghosts (2008)
Fearless guster's a badass. Let's check the basement.ไม่หวั่นกัสเตอร์คือไอ้เกรียน ไปดูที่ห้องไต้ดินกันเถอะ Ghosts (2008)
But fearless guster sucks.แต่ไม่หวั่นกัสเตอร์ห่วยว่ะ Ghosts (2008)
Because who knew fearless guster would come after her, you badass.เพราะไม่หวั่นกัสเตอร์จะต้อง ออกมาตามหาเธอ แกไอ้เกรียน Ghosts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearlessHe is fearless of danger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ใจกล้า(adj) fearless, See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน
กล้าหาญ(adv) bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
ปากกล้า[pākklā] (n) EN: bold mouth ; fearless mouth
ทรหด[thørahot] (adj) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious  FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

CMU English Pronouncing Dictionary
FEARLESS F IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearless (j) fˈɪəʳləs (f i@1 l @ s)
fearlessly (a) fˈɪəʳləsliː (f i@1 l @ s l ii)
fearlessness (n) fˈɪəʳləsnəs (f i@1 l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties), #3,304 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
furchtlos {adj} | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
根性のすわった[こんじょうのすわった, konjounosuwatta] (adj-f) fearless [Add to Longdo]
精悍[せいかん, seikan] (adj-na,n) fearless; intrepid [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] (adj-na,n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P) [Add to Longdo]
怖めず臆せず[おめずおくせず, omezuokusezu] (exp,adv) fearlessly [Add to Longdo]
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness [Add to Longdo]
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearless \Fear"less\, a.
   Free from fear.
 
   Syn: Bold; daring; courageous; intrepid; valorous; valiant;
     brave; undaunted; dauntless; heroic. -- {Fear"less*ly},
     adv. -- {Fear"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearless
   adj 1: oblivious of dangers or perils or calmly resolute in
       facing them [syn: {unafraid(p)}, {fearless}] [ant:
       {afraid(p)}]
   2: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top