ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fallopian tube

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallopian tube-, *fallopian tube*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallopian tube[N] ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fallopian tube; oviduct; salpinx uterina; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fallopian Tube Cycleรอบของท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallopian Tube Diseasesหลอดมดลูก,โรค,ท่อมดลูก,โรค [การแพทย์]
Fallopian Tube Neoplasmsท่อมดลูก,เนื้องอก,หลอดมดลูก,เนื้องอก [การแพทย์]
Fallopian Tubesท่อมดลูก,ท่อนำไข่,ท่อปีกมดลูก,ท่อรังไข่,หลอดมดลูก,ท่อรังไข่,ปีกมดลูก,ท่อไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your fallopian tubes are severely damaged.ท่อนำไข่จากมดลูกคุณบกพร่อง 21 Grams (2003)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輸卵管[ゆらんかん, yurankan] (n) oviduct; Fallopian tubes [Add to Longdo]
卵管[らんかん, rankan] (n,adj-no) fallopian tube; oviduct; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fallopian tube
   n 1: either of a pair of tubes conducting the egg from the ovary
      to the uterus [syn: {Fallopian tube}, {uterine tube},
      {oviduct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top