ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expostulate

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expostulate-, *expostulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expostulate[VI] แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: ติง, ท้วง, ทักท้วง, คัดค้าน, Syn. dissuade, oppose, remonstrate
expostulate on[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate about
expostulate with[PHRV] โต้แย้งกับ, See also: เถียงกับ
expostulate about[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn

English-Thai: Nontri Dictionary
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expostulateI expostulated with him on his dishonesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expostulate (v) ˈɪkspˈɒstʃulɛɪt (i1 k s p o1 s ch u l ei t)
expostulated (v) ˈɪkspˈɒstʃulɛɪtɪd (i1 k s p o1 s ch u l ei t i d)
expostulates (v) ˈɪkspˈɒstʃulɛɪts (i1 k s p o1 s ch u l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expostulate \Ex*pos"tu*late\ (?; 135), v. i. [imp. & p. p.
   {Expostulated}; p. pr. & vb. n. {Expostulating}.] [L.
   expostulatus, p. p. of expostulare to demand vehemently; ex
   out + postulare to ask, require. See {Postulate}.]
   To reason earnestly with a person on some impropriety of his
   conduct, representing the wrong he has done or intends, and
   urging him to make redress or to desist; to remonstrate; --
   followed by with.
   [1913 Webster]
 
      Men expostulate with erring friends; they bring
      accusations against enemies who have done them a wrong.
                          --Jowett
                          (Thuc. ).
 
   Syn: To remonstrate; reason. See {Remonstrate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expostulate \Ex*pos"tu*late\, v. t.
   To discuss; to examine. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      To expostulate
      What majesty should be, what duty is.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expostulate
   v 1: reason with (somebody) for the purpose of dissuasion

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top