ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exonerate

IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exonerate-, *exonerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exonerate[VT] ทำให้พ้นจากความผิด, See also: ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา, Syn. absolve, excuse, vindicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit

English-Thai: Nontri Dictionary
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which would seem to exonerate him.ซึ่งเหมือนจะทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา The Constant Gardener (2005)
Lincoln said he could exonerate him.ลินคอล์นบอกว่า เขาจะช่วยให้ลินคอล์นพ้นผิดได้ Allen (2005)
Somebody on the inside claims they can exonerate Lincoln.มีคนในบอกว่าจะช่วยให้ลินคอล์นพ้นผิดได้ The Rat (2006)
It's on your desk, and it exonerates your suspect.มันอยู่บนโต๊ะเธอ และมันทำให้ผู้ต้องสงสัยเธอพ้นข้อกล่าวหา That Night, a Forest Grew (2007)
That doesn't exonerate you.มันไม่ใช่ความผิดของคุณ Appleseed Ex Machina (2007)
Did you seriously think I could sit on information that would exonerate Mike?เธอคิดว่าฉันจะปล่อยมันผ่านไป แทนที่จะช่วยไมค์งั้นเหรอ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Whether you like it or not,Jason Weller's testimony will exonerate me.นั่นคือคนที่ฆ่าสามีฉันเหรอคะ? Raging Cannibal (2008)
Bottom line,Eric,I can't find anything to exonerate either one of them.ที่สำคัญที่สุด เอริค ผมไม่เจออะไรที่จะทำให้ ใครคนนึงพ้นจากข้อกล่าวหาได้เลย Bombshell (2008)
Well, it won't, but it could exonerate Anok.อืม มันไม่หรอก แต่มันสามารถทำให้เอน็อค พ้ันจากข้อกล่าวหาได้ A Night at the Bones Museum (2009)
Right. A fed's girlfriend is going to exonerate me.ได้สิ แฟนสาวของFBI กำลังจะช่วยฉันให้พ้นผิด Blowback (2010)
Exonerate their dad. That'd give you something that no one else has...ลองไปหาลูกชายผู้ช่วยในเนทดูสิ พวกเค้าคงอยากคุยกับคุณแน่เลย Limitless (2011)
"with evidence that will exonerate you.เพื่อที่จะหาหลังฐานเพื่อช่วยคุณ Betrayal (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni

CMU English Pronouncing Dictionary
EXONERATE IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T
EXONERATED IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T IH0 D
EXONERATES IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exonerate (v) ˈɪgzˈɒnərɛɪt (i1 g z o1 n @ r ei t)
exonerated (v) ˈɪgzˈɒnərɛɪtɪd (i1 g z o1 n @ r ei t i d)
exonerates (v) ˈɪgzˈɒnərɛɪts (i1 g z o1 n @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exonerate \Ex*on"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Exonerated}; p.
   pr. & vb. n. {Exonerating}.] [L. exoneratus, p. p. of
   exonerare to free from a burden; ex out, from onerare to
   load, onus load. See {Onerous}.]
   1. To unload; to disburden; to discharge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All exonerate themselves into one common duct.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To relieve, in a moral sense, as of a charge, obligation,
    or load of blame resting on one; to clear of something
    that lies upon oppresses one, as an accusation or
    imputation; as, to exonerate one's self from blame, or
    from the charge of avarice. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge from duty or obligation, as a bail.
 
   Syn: To absolve; acquit; exculpate. See {Absolve}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exonerate
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top