ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excise tax

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excise tax-, *excise tax*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excise taxภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีสรรพสามิต[v. exp.] (phāsī sapphasāmit = phāsī sanphasāmit) EN: excise tax ; excise ; excise duty   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbrauchsabgabe {f}; Akzise {f}excise tax [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国内消費税[こくないしょうひぜい, kokunaishouhizei] (n) excise tax [Add to Longdo]
上米[じょうまい, joumai] (n) (1) commission; (2) excise tax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excise tax
   n 1: a tax that is measured by the amount of business done (not
      on property or income from real estate) [syn: {excise},
      {excise tax}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top