ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estimable

EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estimable-, *estimable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estimable[ADJ] ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ), See also: ซึ่งสามารถคาดคะเนได้, Syn. calculable, computable
estimable[ADJ] น่านับถือ, See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง, Syn. admirable, honorable, respectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why haven't you gone to see the estimable Dr. Sweets for help?ทำไมคุณไม่ไปขอให้ ดร.สวีท ช่วยประเมินให้ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นค่า[adj.] (lonkhā) EN: priceless   FR: inestimable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMABLE EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimable (j) ˈɛstɪməbl (e1 s t i m @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schätzenswert {adj} | schätzenswerter | am schätzenswertestenestimable | more estimable | most estimable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estimable \Es"ti*ma*ble\, a. [F. estimable, or L. aestimabilis.
   See {Esteem}.]
   1. Capable of being estimated or valued; as, estimable
    damage. --Paley. .
    [1913 Webster]
 
   2. Valuable; worth a great price. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A pound of man's flesh, taken from a man,
       Is not so estimable, profitable neither,
       As flesh of muttons, beefs, or goats. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Worth of esteem or respect; deserving our good opinion or
    regard.
    [1913 Webster]
 
       A lady said of her two companions, that one was more
       amiable, the other more estimable.  --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estimable \Es"ti*ma*ble\, n.
   A thing worthy of regard. [R.]
   [1913 Webster]
 
      One of the peculiar estimables of her country. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estimable
   adj 1: deserving of respect or high regard [ant: {contemptible}]
   2: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]
   3: may be computed or estimated; "a calculable risk";
     "computable odds"; "estimable assets" [syn: {computable},
     {estimable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top