ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espérance

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espérance-, *espérance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esperancen. ความหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
ความหวัง[n.] (khwāmwang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire   FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
มีอายุยืนถึง... ปี[xp] (mī āyu yeūn theung ... pī) FR: avoir une espérance de vie de ... années ; avoir une durée de vie pouvant atteindre ... ans

French-Thai: Longdo Dictionary
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  espérance /ɛspeʀɑ̃s/ 
   hope

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top