ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eschew

EH0 S CH UW1   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eschew-, *eschew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eschew[VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.ที่โรงเรียน เธอก็หลีกเลี่ยงไม่คุยกับฉัน และรอบๆตัวเธอมีแต่พวกขี้ประจบประแจงกากๆ Diva (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCHEW EH0 S CH UW1
ESCHEWS EH0 S CH UW1 Z
ESCHEWED EH2 SH UW1 D
ESCHEWED EH2 S K Y UW1 D
ESCHEWING EH2 SH UW1 IH0 NG
ESCHEWING EH2 S K Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eschew (v) ˈɪstʃˈuː (i1 s ch uu1)
eschews (v) ˈɪstʃˈuːz (i1 s ch uu1 z)
eschewed (v) ˈɪstʃˈuːd (i1 s ch uu1 d)
eschewing (v) ˈɪstʃˈuːɪŋ (i1 s ch uu1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eschew \Es*chew"\, v. t. [imp. & p. p. {Eshewed}; p. pr. & vb.
   n. {Eshewing}.] [OF. eschever, eschiver, eskiver, F.
   esquiver, fr. OHG. sciuhen, G. scheuen; akin to E. sky. See
   {Shy}, a.]
   1. To shun; to avoid, as something wrong, or from a feeling
    of distaste; to keep one's self clear of.
    [1913 Webster]
 
       They must not only eschew evil, but do good. --Bp.
                          Beveridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To escape from; to avoid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He who obeys, destruction shall eschew. --Sandys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eschew
   v 1: avoid and stay away from deliberately; stay clear of [syn:
      {shun}, {eschew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top