ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epochal

EH1 P AH0 K AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epochal-, *epochal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epochal[ADV] เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. momentous, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.

CMU English Pronouncing Dictionary
EPOCHAL EH1 P AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epochal (n) ɛpˈɒkəl (e p o1 k @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epochal \Ep"o*chal\, a.
   Belonging to an epoch; of the nature of an epoch. "Epochal
   points." --Shedd.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epochal
   adj 1: highly significant or important especially bringing about
       or marking the beginning of a new development or era;
       "epochal decisions made by Roosevelt and Churchill"; "an
       epoch-making discovery" [syn: {epochal}, {epoch-making}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top