ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicene

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicene-, *epicene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicene[N] คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene[ADJ] มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
epicene[ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epicene \Ep"i*cene\, a. & n. [L. epicoenus, Gr. ?; fr. 'epi` + ?
   common; cf. F. ['e]pic[`e]ne.]
   1. Common to both sexes; -- a term applied, in grammar, to
    such nouns as have but one form of gender, either the
    masculine or feminine, to indicate animals of both sexes;
    as boy^s, bos, for the ox and cow; sometimes applied to
    eunuchs and hermaphrodites.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Sexless; neither one thing nor the other.
    [1913 Webster]
 
       The literary prigs epicene.      --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
       He represented an epicene species, neither churchman
       nor layman.              --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epicene
   adj 1: having an ambiguous sexual identity [syn: {bisexual},
       {epicene}]
   2: having unsuitable feminine qualities [syn: {effeminate},
     {emasculate}, {epicene}, {cissy}, {sissified}, {sissyish},
     {sissy}]
   n 1: one having both male and female sexual characteristics and
      organs; at birth an unambiguous assignment of male or
      female cannot be made [syn: {hermaphrodite}, {intersex},
      {gynandromorph}, {androgyne}, {epicene}, {epicene person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top