ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enticement

IH0 N T AY1 S M AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enticement-, *enticement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paul Wilson's attack showed him how physically weak he was, and Debra Wilson's enticement reminded him of how futile his fantasies were.การจู่โจมพอล วิลสัน ทำให้รู้ว่าเขากำลังประสาทเสีย และการล่อลวงของเดบร้า ทำให้จินตนาการเพ้อฝันของเขาสูญเปล่า Compromising Positions (2010)
This wouldn't be an enticement to come home from college more often, would it?มันไม่ใช่ตัวล่อที่จะให้หนู กลับมาเยี่ยมบ้านให้บ่อยขึ้น ใช่ไหมคะ? An Embarrassment of Bitches (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ[N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
อามิษ[N] enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส[N] allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
สิ่งเย้ายวน[N] lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count unit: สิ่ง, อย่าง, Thai definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTICEMENT IH0 N T AY1 S M AH0 N T
ENTICEMENTS IH0 N T AY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enticement (n) ˈɪntˈaɪsmənt (i1 n t ai1 s m @ n t)
enticements (n) ˈɪntˈaɪsmənts (i1 n t ai1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction [Add to Longdo]
籠絡;篭絡[ろうらく, rouraku] (n,vs) inveigling; ensnaring; enticement; cajoling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enticement \En*tice"ment\, n. [OF. enticement.]
   1. The act or practice of alluring or tempting; as, the
    enticements of evil companions.
    [1913 Webster]
 
   2. That which entices, or incites to evil; means of
    allurement; alluring object; as, an enticement to sin.
 
   Syn: Allurement; attraction; temptation; seduction;
     inveiglement; persuasion; inducement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enticement
   n 1: something that seduces or has the quality to seduce [syn:
      {temptation}, {enticement}]
   2: qualities that attract by seeming to promise some kind of
     reward [syn: {lure}, {enticement}, {come-on}]
   3: the act of influencing by exciting hope or desire; "his
     enticements were shameless" [syn: {enticement}, {temptation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top