ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthuse

IH0 N TH UW1 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthuse-, *enthuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthuse[VT] ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse[VI] มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse over[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthuse about[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSE IH0 N TH UW1 Z
ENTHUSED IH0 N TH UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthuse (v) ˈɪnθjˈuːz (i1 n th y uu1 z)
enthused (v) ˈɪnθjˈuːzd (i1 n th y uu1 z d)
enthuses (v) ˈɪnθjˈuːzɪz (i1 n th y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身が入る[みがはいる, migahairu] (exp,v5r) to make one's best effort; to be enthused; to put your back into it [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthuse \En*thuse"\, v. t. & i.
   To make or become enthusiastic. [Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthuse
   v 1: cause to feel enthusiasm
   2: utter with enthusiasm

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top