Search result for

engin

(147 entries)
(0.0731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engin-, *engin*
Possible hiragana form: えんぎん
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
engine[N] หัวรถจักร, Syn. locomotive
engineer[N] คนขับรถไฟ, Syn. mechanic
engineer[VT] วางแผน, See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน, Syn. contrive, plan
engineer[N] วิศวกร
engineering[N] วิศวกรรมศาสตร์, See also: การช่าง, วิศวกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
civil engineern. วิศวกรโยธา, See also: civil-engineering n. ดูcivil engineer
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
fire enginen. รถดับเพลิง
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
STEAM steam engine(n) กลจักรไอน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engineเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engine block; cylinder blockเสื้อสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engine brakingการเบรกด้วยเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engine displacement; displacementความจุเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
engine displacement; displacementความจุเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engine driven welding setชุดเชื่อมใช้เครื่องยนต์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
engine dynamometer test bedแท่นทดสอบไดนาโมมิเตอร์เครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engineเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
engineเครื่องยนต์, เครื่องกลใด ๆ ที่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกมาทำให้เครื่องกลนั้นทำงานได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องกลที่ใช้พลังงานจากไอน้ำ น้ำมัน และแก๊ส เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [การแพทย์]
Engineering contractsสัญญาทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering designการออกแบบวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering designการออกแบบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering drawingsแบบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engineerช่างยนต์
engineer (n ) ต้นกลเรือ
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
The engines will stop firing correctly.เครื่องยนต์จะทำงานผิดปกติ Dead Space: Downfall (2008)
We've no engines, communications or... life support recharge.เราไม่มีเครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสาร หรือ... อุปกรณ์ดำรงชีพ Rising Malevolence (2008)
General, the forward engines are shutting down.เครื่องยนต์เดินหน้ากำลังจะดับครับท่าน Destroy Malevolence (2008)
Looks like the engines are set to destroy themselves.ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์นี่ จะถูกตั้งให้ระเบิดตัวเองนะ Destroy Malevolence (2008)
- Power up the engines, R2.-อาร์ทู ติดเครื่องยนต์\ Destroy Malevolence (2008)
Plot a course out of here and prep the hyperdrive engines.วางเส้นทางออกไปจากที่นี่ และเตรียมระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ Downfall of a Droid (2008)
Get ready to cut the engines.เตรียมตัดระบบเครื่องยนต์ Downfall of a Droid (2008)
I'd love to, but R3's having a problem with the engines.ก็อยากอยู่ แต่อาร์ทรีกำลังมีปัญหากับเครื่องยนต์ Downfall of a Droid (2008)
Engine room seems clearห้องเครื่องปกติดี Cloak of Darkness (2008)
An engineering major. Study?วิชาเอกวิศวะ การเรียนน่ะเหรอ? My Sassy Girl (2008)
The old ship had been refitted with a diesel engine and a new sea winch.ใ่ส่เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องกว้านใหม่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enginA crowd soon gathered around the fire engine.
enginA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
enginAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
enginA steam engine transforms heat into power.
enginBefore the fire engine arrived, the whole house was burnt down.
enginBob become an engineer.
enginClive wants to be an electronic engineer.
enginCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
enginCut the engine.
enginEngineering service will be taken up by the Japanese company.
enginEngineers are crazy about solar energy.
enginEvery Sunday, Takashi loves to adjust his car's engine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิศวกรรมศาสตร์[N] engineering, Example: ผู้ที่จะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชาช่าง[N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิศวกรรม[N] engineering, Example: ดร. การุญได้รับการติดต่อให้ไปนั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(จำกัด), Thai definition: การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
เครื่องยนต์[N] engine, See also: motor, machine, Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, Example: เรือที่ใช้หาปลาในปัจจุบันเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทบทั้งสิ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่
เครื่องจักร[N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นายช่าง[N] engineer, See also: mechanician, technician, Syn. วิศวกร, Example: นายช่างสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานด้านวิศวกรรม
รถจักร[N] locomotive, See also: engine, Example: ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองได้เป็นผลสำเร็จ, Count unit: ขบวน
ช่างกล[N] engineer, See also: mechanic, Syn. นายช่าง, Example: เขาเป็นช่างกลอยู่กรมอู่ทหารเรือ, Count unit: คน
หัวรถจักร[N] engine, See also: locomotive, Example: หัวรถจักรวิ่งด้วยความเร็ว 145 กิโลเมตร
วิศวกร[N] engineer, See also: mechanic, Example: ปัญหาสมองไหลในสาขาขาดแคลนมิได้มีเพียงวิศวกรเท่านั้น หากสาขาสำคัญอื่นๆ ก็เริ่มจะมีมากขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานวิศวกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างเครื่องจักร[n. exp.] (chang khreūangjak) EN: engineer   
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างยนต์[n.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer   FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
ฝีจักร[n.] (fījak) EN: velocity ; speed ; engine power   FR: vitesse [f]
ห้องเครื่องยนต์[n. exp.] (hǿng khreūangyon) EN: engine room   
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang kon) EN: chief engineer   
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGINE    EH1 N JH AH0 N
ENGINE    IH1 N JH AH0 N
ENGINES    EH1 N JH AH0 N Z
ENGINED    EH1 N JH AH0 N D
ENGINEER    E21 N JH AH0 N IH1 R
ENGINE'S    EH1 N JH AH0 N Z
ENGINES'    EH1 NG G AH0 N Z
ENGINEERS    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
ENGINEERED    EH2 N JH AH0 N IY1 R D
ENGINEERS'    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engine    (n) (e1 n jh i n)
engines    (n) (e1 n jh i n z)
engineer    (v) (e2 n jh i n i@1 r)
engineers    (v) (e2 n jh i n i@1 z)
engineered    (v) (e2 n jh i n i@1 d)
engineering    (v) (e2 n jh i n i@1 r i ng)
engine-driver    (n) - (e1 n jh i n - d r ai v @ r)
engine-drivers    (n) - (e1 n jh i n - d r ai v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer [Add to Longdo]
イオンエンジン[, ion'enjin] (n) ion engine [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering [Add to Longdo]
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer [Add to Longdo]
引擎[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, ] engine (transliteration) [Add to Longdo]
推进机[tuī jìn jī, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] engine; propulsion [Add to Longdo]
机油[jī yóu, ㄐㄧ ㄧㄡˊ, / ] engine oil [Add to Longdo]
发动机[fā dòng jī, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] engine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
データエンジン[でーたえんじん, de-taenjin] data engine [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 boundless
 
 1. hudutsuz, sınırsız, sonsuz, engin, tükenmeyen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deep
 
 1. derinlik, engin, deniz. the deep, (şiir) enginler, deniz, derya. the deep of winter karakış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 expansive
 
 1. yayılan, genişleyen, geniş, engin, yayılıp genişlemeye elverişli
 2. şümullü, yaygın
 3. coşkun, ateşli, açık sözlü. expansively yayılarak, genişleyerek
 4. coşkunlukla. expansiveness yayılma, genişleme
 5. coşma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 immense
 
 1. çok büyük
 2. hudutsuz, engin, geniş. immensely gayet, pek çok. immenseness, immensity genişlik, uçsuz bucaksız olma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 profound
 
 1. çok derin
 2. çok malumatlı
 3. engin
 4. çok büyük
 5. derinlik, abis
 6. derya, umman. profoundly de- rinden
 7. esaslı olarak, tamamen. profoundness derinlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spacious
 
 1. geniş, vâsi, engin, açık, mesafeli
 2. bol, ferah. spaciously geniş bir şekilde, mesafe bırakarak. spaciousness genişlik, açıklık, vüsat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vast
 
 1. geniş engin, vasi
 2. çok büyük
 3. çok, kulliyetli. vas'titude vast'ness genişlik
 4. büyüklük
 5. çokluk. vastly çok. vast'y (şiir) büyük, geniş, engin.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wide
 
 1. geniş, açık, engin, vasi, ferah
 2. enli
 3. şümullü
 4. uzak
 5. (dilb.) geniş
 6. bol
 7. uzaklara
 8. tamamen, iyice
 9. açıkta, açığa
 10. krikette hedeften uzaklaşmış. top wide of the mark nişandan uzak
 11. çok yanlış
 12. yanılmış. widely genellikle
 13. yaygın olarak . wide'ness genişlik.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top