ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emg

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emg-, *emg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emgabbr. electromyography

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EMG (electromyogram)อีเอ็มจี (ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMGE EH1 M JH

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋電図[きんでんず, kindenzu] (n) electromyogram; EMG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  EMG
      n 1: a graphical record of electric currents associated with
           muscle contractions [syn: {electromyogram}, {EMG}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top