ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eligibility

EH2 L IH0 JH AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eligibility-, *eligibility*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eligibility Criteriaการตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIGIBILITY EH2 L IH0 JH AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eligibility (n) ˌɛlɪʤəbˈɪlɪtiː (e2 l i jh @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリジビリティー[, erijibiritei-] (n) eligibility [Add to Longdo]
合格[ごうかく, goukaku] (n,vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P) [Add to Longdo]
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status [Add to Longdo]
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P) [Add to Longdo]
適格性[てっかくせい, tekkakusei] (n) eligibility [Add to Longdo]
被選挙権[ひせんきょけん, hisenkyoken] (n) eligibility for election; suffrage [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] (n) electoral eligibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eligibility \El`i*gi*bil"i*ty\, n. [Cf. F. ['e]ligibilit['e].]
   The quality of being eligible; eligibleness; as, the
   eligibility of a candidate; the eligibility of an offer of
   marriage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eligibility
   n 1: the quality or state of being eligible; "eligibility of a
      candidate for office"; "eligibility for a loan" [ant:
      {ineligibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top