ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electioneer

IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electioneer-, *electioneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electioneer[VI] ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer[VI] รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer

English-Thai: Nontri Dictionary
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาหาเสียง[N] electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง[xp] (kitjakam hāsīeng khøng phak kānmeūang) EN: electioneering   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTIONEER IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R
ELECTIONEERS IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R Z
ELECTIONEERING IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electioneering (n) ˈɪlˌɛkʃənˈɪəʳrɪŋ (i1 l e2 k sh @ n i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊説旅行[ゆうぜいりょこう, yuuzeiryokou] (n) stumping (electioneering) tour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electioneer \E*lec`tion*eer"\, v. i. [imp. & p. p.
   {Electionered}; p. pr. & vb. n. {Electioneering}.]
   To make interest for a candidate at an election; to use arts
   for securing the election of a candidate.
   [1913 Webster]
 
      A master of the whole art of electioneering.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electioneer
   v 1: work actively for a political candidate or a party; "My
      neighbors are busy electioneering during the Presidential
      election campaign"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top