ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elastomer

IH0 L AE1 S T AH0 M ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elastomer-, *elastomer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elastomer[N] สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]
Elastomers Materialsสารแข็งคล้ายยาง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELASTOMER IH0 L AE1 S T AH0 M ER0
ELASTOMERS IH0 L AE1 S T AH0 M ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastomer {n}; elastischer Kunststoff [chem.]elastomer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
エラストマー[, erasutoma-] (n) elastomer [Add to Longdo]
ゴム状[ゴムじょう, gomu jou] (n) (1) elastomer; (adj-no) (2) gummy; rubbery; elastomeric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elastomer
   n 1: any of various elastic materials that resemble rubber
      (resumes its original shape when a deforming force is
      removed)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top