ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egotist

IY1 G AH0 T IH0 S T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egotist-, *egotist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster

English-Thai: Nontri Dictionary
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egotistEgotist though he was, his parents loved him.
egotistThat man is an egotist through and through.

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOTIST IY1 G AH0 T IH0 S T
EGOTISTICAL IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotist (n) ˈɛgətɪst (e1 g @ t i s t)
egotists (n) ˈɛgətɪsts (e1 g @ t i s t s)
egotistic (j) ˌɛgətˈɪstɪk (e2 g @ t i1 s t i k)
egotistically (a) ˌɛgətˈɪstɪkliː (e2 g @ t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイスティック[, egoisuteikku] (adj-na) egotistic [Add to Longdo]
エゴイスト[, egoisuto] (n) egotist [Add to Longdo]
エゴティスト[, egoteisuto] (n) egotist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egotist \E"go*tist\, n. [L. ego I + ending -tist for -ist. See
   {Egotism}, and cf. {Egoist}.]
   One addicted to egotism; one who speaks much of himself or
   magnifies his own achievements or affairs. Egotistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egotist
   n 1: a conceited and self-centered person [syn: {egotist},
      {egoist}, {swellhead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top