ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egoistical

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egoistical-, *egoistical*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egoistical    (j) ˌɛgouˈɪstɪkəl (e2 g ou i1 s t i k @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egoistic \E`go*is"tic\, Egoistical \E`go*is"tic*al\, a.
   Pertaining to egoism; imbued with egoism or excessive
   thoughts of self; self-loving.
   [1913 Webster]
 
      Ill-natured feeling, or egoistic pleasure in making men
      miserable.                --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egoistical
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

egoistical

 


  

 
egoistical
 • (j) /ˌɛgɒu'ɪstɪkəl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top