Search result for

drunk

(93 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drunk-, *drunk*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunk    [N] คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. drunkard, boozer, Ant. abstainer
drunk    [ADJ] เมา, See also: มึนเมา, Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
drunken    [ADJ] ซึ่งมึนเมา, See also: ซึ่งดื่มเหล้ามากเกินไป, Syn. intemperate
drunkard    [N] คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. boozer, rummy, dipsomaniac, Ant. teetotaler, abstainer
drunkenly    [ADV] อย่างมึนเมา
drunkenness    [N] ความมึนเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunken drivingการขับรถขณะเมาสุรา [ดู driving while intoxicated ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunk drivingการขับรถขณะมึนเมา [TU Subject Heading]
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drunkHe's (like) a different person when he's drunk. I don't like to drink with him.
drunkWas all of that milk drunk?
drunkHe doesn't behave himself once he's drunk.
drunkYou are drunk!
drunkHe is dead drunk.
drunkKuniko has never drunk so much before in her life.
drunkHas all the coke been drunk?
drunkA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
drunkThe policeman arrested him for drunken driving.
drunkThe accident was due to the drunken driving of a certain film star.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drunk(ดรังคฺ) adj. เมา,เมาเหล้า, n. คนเมาเหล้า v. กิริยาช่อง 3 ของ drink, Syn. inebriated
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot,alcoholic
drunken(ดรัง'เคิน) adj. เมา,เมาเหล้า, See also: drunkeness n. ดูdrunken, Syn. drunk
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
drunk(adj) เมา,เมาเหล้า
drunk(vt) pp ของ drink
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
drunken(adj) เมา,เมาเหล้า,ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมาหยำเป    [ADJ] drunken, Syn. ขี้เมา, Example: ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นนักประพันธ์ขี้เมาหยำเปคนหนึ่งเท่านั้น, Thai definition: ที่ชอบเมาจนครองสติไม่อยู่
ขี้เหล้า    [ADJ] drunk/drunken, See also: alcoholic, sot, inebriated, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เมา, Example: เขาเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นคนขี้เหล้าทำให้แม่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง
ขี้เหล้าเมายา    [ADJ] drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน
ขี้เมา    [N] drunkard, See also: toper, sot, wine bibber, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า, Example: วัดกลายเป็นที่อาศัยของสองขี้เมาบ้าๆ บอๆ ของหมู่บ้าน, Thai definition: ผู้ที่ดื่มเหล้ามากเป็นประจำจนเมามายครองสติไม่ได้
ขี้เมา    [ADJ] drunken, See also: alcoholic, Example: เธอคงไม่อยากได้สามีขี้เมามาร่วมชีวิตด้วยหรอก, Thai definition: ที่เมามากจนครองสติไม่อยู่เป็นเนืองนิจ
มึนเมา    [ADJ] be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป
แประ [ADV] drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai definition: เมาเต็มที่
การติดสุรา    [N] alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
คนเมา    [N] drunken man, See also: drunkard, Syn. คนขี้เมา, Example: อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา, Count unit: คน
ความเมา    [N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man   FR: ivrogne [m, f]
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาแอ๋[adj.] (mao aē) EN: dead drunk   
เมาหัวราน้ำ[X] (mao hūarānām) EN: dead drunk   FR: ivre mort
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[v. exp.] (maomāi) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated   FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUNK    D R AH1 NG K
DRUNKS    D R AH1 NG K S
DRUNKEN    D R AH1 NG K AH0 N
DRUNKARD    D R AH1 NG K ER0 D
DRUNKARDS    D R AH1 NG K ER0 D Z
DRUNKENNESS    D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drunk    (v) (d r uh1 ng k)
drunks    (n) (d r uh1 ng k s)
drunken    (j) (d r uh1 ng k @ n)
drunker    (j) (d r uh1 ng k @ r)
drunkard    (n) (d r uh1 n k @ d)
drunkest    (j) (d r uh1 ng k i s t)
drunkards    (n) (d r uh1 n k @ d z)
drunkenly    (a) (d r uh1 ng k @ n l ii)
drunkenness    (n) - (d r uh1 ng k @ n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
total blaudrunk as a lord [Add to Longdo]
ausgetrunkendrunk up [Add to Longdo]
betrunken; berauscht {adj} | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
ぐでんぐでん;ぐでぐで[, gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
へべれけ[, hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
メロメロ[, meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] drunk [Add to Longdo]
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, / ] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess [Add to Longdo]
酒徒[jiǔ tú, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄨˊ, ] drunkard [Add to Longdo]
酒鬼[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, ] drunkard [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] drunk [Add to Longdo]
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, ] drunken fighting; to get drunk and quarrel [Add to Longdo]
[mǐng, ㄇㄧㄥˇ, ] drunk; intoxicated [Add to Longdo]
醉酒[zuì jiǔ, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ, ] drunk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drink \Drink\ (dr[i^][ng]k), v. i. [imp. {Drank} (dr[a^][ng]k),
   formerly {Drunk} (dr[u^][ng]k); & p. p. {Drunk}, {Drunken}
   (-'n); p. pr. & vb. n. {Drinking}. Drunken is now rarely
   used, except as a verbal adj. in sense of habitually
   intoxicated; the form drank, not infrequently used as a p.
   p., is not so analogical.] [AS. drincan; akin to OS. drinkan,
   D. drinken, G. trinken, Icel. drekka, Sw. dricka, Dan.
   drikke, Goth. drigkan. Cf. {Drench}, {Drunken}, {Drown}.]
   1. To swallow anything liquid, for quenching thirst or other
    purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in
    satisfaction of thirst; as, to drink from a spring.
    [1913 Webster]
 
       Gird thyself, and serve me, till have eaten and
       drunken; and afterward thou shalt eat and drink.
                          --Luke xvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       He shall drink of the wrath the Almighty. --Job xxi.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Drink of the cup that can not cloy.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To quaff exhilarating or intoxicating liquors, in
    merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to
    lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the
    ?se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And they drank, and were merry with him. --Gem.
                          xliii. 34.
    [1913 Webster]
 
       Bolingbroke always spoke freely when he had drunk
       freely.                --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To drink to}, to salute in drinking; to wish well to, in the
    act of taking the cup; to pledge in drinking.
    [1913 Webster]
 
       I drink to the general joy of the whole table,
       And to our dear friend Banquo.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drunk \Drunk\, a. [OE. dronke, drunke, dronken, drunken, AS.
   druncen. Orig. the same as drunken, p. p. of drink. See
   {Drink}.]
   1. Intoxicated with, or as with, strong drink; inebriated;
    drunken; -- never used attributively, but always
    predicatively; as, the man is drunk (not, a drunk man).
    [1913 Webster]
 
       Be not drunk with wine, where in is excess. -- Eph.
                          v. 18.
    [1913 Webster]
 
       Drunk with recent prosperity.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Drenched or saturated with moisture or liquid.
    [1913 Webster]
 
       I will make mine arrows drunk with blood. -- Deut.
                          xxxii. 42.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drunk \Drunk\, n.
   A drunken condition; a spree. [Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drunk
   adj 1: stupefied or excited by a chemical substance (especially
       alcohol); "a noisy crowd of intoxicated sailors";
       "helplessly inebriated" [syn: {intoxicated}, {drunk},
       {inebriated}] [ant: {sober}]
   2: as if under the influence of alcohol; "felt intoxicated by
     her success"; "drunk with excitement" [syn: {intoxicated},
     {drunk}]
   n 1: a chronic drinker [syn: {drunkard}, {drunk}, {rummy},
      {sot}, {inebriate}, {wino}]
   2: someone who is intoxicated

Are you satisfied with the result?

Go to Top