ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drub

D R AH1 B   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drub-, *drub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drub[VT] กระทืบเท้า, Syn. annihilate
drub[N] การตี, See also: การฟาด, การหวด
drub[VT] ตี, See also: ฟาด, หวด, ซัด, Syn. beat, batter, buffet
drub[VT] เอาชนะ, See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย, Syn. defeat, beat, whip overwhelm, Ant. lose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drubWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUB    D R AH1 B
DRUBBED    D R AH1 B D
DRUBBING    D R AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drub    (v) drˈʌb (d r uh1 b)
drubs    (v) drˈʌbz (d r uh1 b z)
drubbed    (v) drˈʌbd (d r uh1 b d)
drubbing    (v) drˈʌbɪŋ (d r uh1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\ (dr[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Drubbed}; p. pr. &
   vb. n. {Drubbing}.] [Cf. Prov. E. drab to beat, Icel. & Sw.
   drabba to hit, beat, Dan. dr[ae]be to slay, and perh. OE.
   drepen to strike, kill, AS. drepan to strike, G. & D. freffen
   to hit, touch, Icel. drepa to strike, kill.]
   To beat with a stick; to thrash; to cudgel.
   [1913 Webster]
 
      Soundly Drubbed with a good honest cudgel.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\, n.
   A blow with a cudgel; a thump. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drub
   v 1: beat thoroughly and conclusively in a competition or fight;
      "We licked the other team on Sunday!" [syn: {cream}, {bat},
      {clobber}, {drub}, {thrash}, {lick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top