ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dross

D R AO1 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dross-, *dross*, dros
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dross(ดรอส) n. ของเสีย,ขยะ, Syn. refuse

English-Thai: Nontri Dictionary
dross(n) กาก,ขยะ,เศษ,ของเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DROSS D R AO1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dross (n) drˈɒs (d r o1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drossel {f}; Drosselspule {f} [techn.]choke; choking coil [Add to Longdo]
Drossel {f} [techn.]throttle [Add to Longdo]
Drossel {f} [ornith.] | Drosseln {pl}thrush | thrushes [Add to Longdo]
Drosselblende {f} [techn.]orifice [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve [Add to Longdo]
Drosselklappenbetätigung {f}throttle linkage [Add to Longdo]
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing [Add to Longdo]
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring [Add to Longdo]
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor [Add to Longdo]
Drosselspule {f}reactor [Add to Longdo]
Drosselung {f}slow-down [Add to Longdo]
Drosselventil {n} [techn.]throttle valve; throttling valve [Add to Longdo]
drosselnto restrict; to throttle [Add to Longdo]
drosseln; abdrosseln | drosselnd; abdrosselnd | gedrosselt; abgedrosselt | drosselt | drosselteto throttle | throttling | throttled | throttles | throttled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金屎;鉄屎[かなくそ, kanakuso] (n) (1) slag; dross; (2) iron rust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dross \Dross\ (dr[o^]s; 115), n. [AS. dros, fr. dre['o]san to
   fall. See {Dreary}.]
   1. The scum or refuse matter which is thrown off, or falls
    from, metals in smelting the ore, or in the process of
    melting; recrement.
    [1913 Webster]
 
   2. Rust of metals. [R.] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Waste matter; any worthless matter separated from the
    better part; leavings; dregs; refuse.
    [1913 Webster]
 
       All world's glory is but dross unclean. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       At the devil's booth are all things sold,
       Each ounce of dross coats its ounce of gold.
                          --Lowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dross
   n 1: worthless or dangerous material that should be removed;
      "there were impurities in the water" [syn: {impurity},
      {dross}]
   2: the scum formed by oxidation at the surface of molten metals
     [syn: {slag}, {scoria}, {dross}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top