ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dripping

D R IH1 P IH0 NG   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dripping-, *dripping*, dripp
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With blood running down arms, dripping from elbows.แขนและหยดจากข้อศอกของ คุณ ฉันไม่สนใจที่มีเลือดมันเป็น How I Won the War (1967)
This water that I'm dripping all over here is water that he made.น้ำที่ไหลอยู่ตรงนี้ท่านเป็นคนทำ Oh, God! (1977)
"Beautiful dripping fragments." น้ำค้างที่แตกเป็นเสี่ยง The Notebook (2004)
Those candles are dripping wax all over your mother's creation.แต่น้ำตาเทียนมันหยด เต็มเค้กแม่เค้าแล้วนะลูก Imagine Me & You (2005)
Idiot interns are down there in my clinic, a clinic dripping with my blood, sweat and tears, grey, and I am not convinced-- not at all convinced-- that they will not burn it down with their ineptitude.อินเทิร์นปํญญาอ่อนลงมาที่คลีนิคของฉัน คลีนิคที่เป็นหยาดหยดเลือดของฉัน,หยาดเหงื่อและน้ำตา เกรย์,และฉันไม่เชื่อ... ไม่มีวันเชื่อว่า... Love/Addiction (2007)
When I saw my blood dripping off the bear's teeth..."พอฉันเห็นเลือดฉันหยดจากฟัน ของเจ้าหมีนั่น" Grin and Bear It (2007)
He was dripping in the victim's blood. He was home alone with her.เขามีเลือดผู้ตายติดตัว และเขาอยู่บ้านตามลำพังกับเธอ That Night, a Forest Grew (2007)
I'm pretty sure it's dripping on my face.แล้วที่หยดติ๋งๆ นี่ล่ะ Chuck Versus the Sandworm (2007)
to help preserve the body before dripping nitroglycerin on her tongue.เพื่อคงสภาพของร่างกายไว้ ก่อนที่จะหยดไนโตรกลีเซอรีน ลงบนลิ้นของเธอ Pathology (2008)
- [ Water Dripping ] - How was your rehearsal?การฝีกซ้อมของเธอเป็นไงบ้าง City of Ember (2008)
-Now it's dripping down my throat.-Now it's dripping down my throat. I Love You, Beth Cooper (2009)
- Dripping wet-หยดจนเปียกไป.. The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drippingConstant dripping wears away a stone.
drippingHis clothes were dripping.
drippingI'm dripping with sweat.
drippingSweat is dripping from his face.
drippingThe eaves are dripping.
drippingThe rain was dripping through a leak in the roof.
drippingThe roof was dripping.
drippingThe sweat was dripping off my brow.
drippingWater is dripping from the wet towel.
drippingYou can hear the water dripping from the pipe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหมะ[ADV] dripping (sound), Example: เขาได้ยินเสียงน้ำหยดดังแหมะๆ อยู่ที่ระเบียง, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงน้ำหยด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIPPING D R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dripping (v) drˈɪpɪŋ (d r i1 p i ng)
dripping-pan (n) drˈɪpɪŋ-pæn (d r i1 p i ng - p a n)
dripping-pans (n) drˈɪpɪŋ-pænz (d r i1 p i ng - p a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy), #28,196 [Add to Longdo]
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, ] dripping with sweat, #35,694 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #94,525 [Add to Longdo]
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, ] dripping with oil, #137,084 [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] dripping of rain from eaves, #452,193 [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schweißgebadet {adj}dripping with sweat [Add to Longdo]
triefnass {adj}dripping wet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼとぼと[, botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops [Add to Longdo]
ぽたぽた[, potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P) [Add to Longdo]
ヘット[, hetto] (n) (sometimes ヘッド) beef dripping (fat) (dut [Add to Longdo]
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone [Add to Longdo]
下露[したつゆ, shitatsuyu] (n) dew under (dripping from) trees [Add to Longdo]
汗だく[あせだく, asedaku] (exp) dripping with sweat; bathed in perspiration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dripping \Drip"ping\, n.
   1. A falling in drops, or the sound so made.
    [1913 Webster]
 
   2. That which falls in drops, as fat from meat in roasting.
    [1913 Webster]
 
   {Dripping pan}, a pan for receiving the fat which drips from
    meat in roasting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, v. i. [imp. & p. p. {Dripped}or {Dript}; p. pr. &
   vb. n. {Dripping}.] [Akin to LG. drippen, Dan. dryppe, from a
   noun. See {Drop}.]
   1. To fall in drops; as, water drips from the eaves.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall drops of moisture or liquid; as, a wet garment
    drips.
    [1913 Webster]
 
       The dark round of the dripping wheel. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dripping
   adv 1: extremely wet; "dripping wet"; "soaking wet" [syn:
       {soaking}, {sopping}, {dripping}]
   n 1: a liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves
      of house) [syn: {dripping}, {drippage}]
   2: the sound of a liquid falling drop by drop; "the constant
     sound of dripping irritated him" [syn: {drip}, {dripping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top