ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dramatize

D R AA1 M AH0 T AY2 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatize-, *dramatize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dramatize[VT] ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not trying to dramatize my claim,ผมพยายามที่จะไม่เศร้า Demolition (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMATIZE D R AA1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIZE D R AE1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIZED D R AE1 M AH0 T AY2 Z D
DRAMATIZES D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatize (v) drˈæmətaɪz (d r a1 m @ t ai z)
dramatized (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)
dramatizes (v) drˈæmətaɪzɪz (d r a1 m @ t ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脚色者[きゃくしょくしゃ, kyakushokusha] (n) movie adapter; dramatizer; dramatiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatize \Dram"a*tize\, v. t. [imp. & p. p. {Dramatized}; p.
   pr. & vb. n. {Dramatizing}.] [Cf. F. dramatiser.]
   To compose in the form of the drama; to represent in a drama;
   to adapt to dramatic representation; as, to dramatize a
   novel, or an historical episode.
   [1913 Webster]
 
      They dramatized tyranny for public execration.
                          --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dramatize
   v 1: put into dramatic form; "adopt a book for a screenplay"
      [syn: {dramatize}, {dramatise}, {adopt}]
   2: represent something in a dramatic manner; "These events
     dramatize the lack of social responsibility among today's
     youth" [syn: {dramatize}, {dramatise}]
   3: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard}, {embellish},
     {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up}, {dramatize},
     {dramatise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top