ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dotted line

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dotted line-, *dotted line*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dotted lineเส้นไข่ปลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I signed on the dotted line like everyone else and I want to know exactly what I'm doing on this job.ฉันก็เซ็นต์สัญญานั่น เหมือนๆกับทุกคน ฉันต้องการรู้ว่า จริงๆแล้วหน้าที่ฉันคืออะไรบ้าง Blow Out (2008)
Just sign on the dotted line.แค่เซ็นตรงเส้นประนี่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
These schlubs will sign on the dotted line for money, power, hair -- whatever it takes to impress the nostalgically bangable head cheerleader.พวกคนขี้แพ้จะทำสัญญา เพื่อเงิน อำนาจ ทรงผม อะไรก็ตามที่มันทำให้น่าประทับใจ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
On the dotted line.บนเส้นประ Out with the Old (2012)
You gonna keep killing people who don't sign on the dotted line?แล้วนายจะคอยฆ่าคน ที่ไม่ยอมเซ็นชื่องั้นสิ Out with the Old (2012)
Got him to sign on the dotted line!ผมทำให้เขาเซ็นสัญญากับเราได้แล้ว Props (2012)
But there's only one dotted line on the form, so...- ถ้าอย่างนั้น เพียร์ซ... Introduction to Finality (2012)
I guess. Any idea who signed the dotted line?มั้ง มีไอเดียไหม ว่าใครเป็นคนเ็ซ็นสัญญา ? Trial and Error (2013)
And now all of a sudden if you had these problems, I wish you would have said them earlier, before I signed on the goddamn dotted line!ถ้าคุณไม่พอใจขนาดนี้ ก็ควรพูดก่อนผมจะเซ็นสัญญาบ้าบอนั่น La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dotted line, #50,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
点線[てんせん, tensen] (n) dotted line; perforated line [Add to Longdo]
破線[はせん, hasen] (n,adj-no) dotted line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dotted line
   n 1: a line made up of dots or dashes; often used to indicate
      where you are supposed to sign a contract; "just sign on
      the dotted line"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top